نویسنده = اسماعیل سلیمانی
تعداد مقالات: 5
3. ارتباط تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 51-72

اسماعیل سلیمانی؛ یعقوب حبیبی


4. رابطه ی رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانشآموزان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 114-134

غلامعلی یوسلیانی؛ مجتبی حبیبی؛ اسماعیل سلیمانی


5. مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانشآموزان نابینا و بینا

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 108-118

محمد نریمانی؛ اسماعیل سلیمانی؛ عباس ابوالقاسمی