نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 72-90

شیوا علیپور کتیگری؛ حسن حیدری؛ محمد نریمانی؛ حسین داوودی


2. بررسی اثربخشی هوش شخصی و هوش موفق بر اعتماد به نفس دانش-آموزان تیز هوش

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-88

حسین دولتی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ گودرز صادقی هشجین