نویسنده = علی خالق خواه
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌یابی عوامل موثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل(پژوهش آمیخته)

دوره 10، شماره 1، بهار 1400

حسن احمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه


2. رابطه‌ی چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-59

عظیم امیدوار؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


4. بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت حرفه ای معلمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-25

یعسوب اصغری نیاری؛ علی خالق خواه؛ سیدمحمد سیدکلان؛ حبیب ابراهیم پور