نویسنده = حبیب ابراهیم پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش دینداری در توسعه کارآمدی معلمان دبیرستان های اردبیل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-24

سید مسعود اعزازی؛ حبیب ابراهیم پور


2. بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت حرفه ای معلمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-25

یعسوب اصغری نیاری؛ علی خالق خواه؛ سیدمحمد سیدکلان؛ حبیب ابراهیم پور


3. بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه‌ی معلمان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-21

حبیب ابراهیم پور؛ نادر حسین نژاد؛ ولی نعمتی؛ فریدون تقی پور