کلیدواژه‌ها = اشتیاق تحصیلی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش فرزنددرمانی مبتنی بر روان‌شناختی مثبت‌نگر بر خودتنظیمی انگیزشی، اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399

خلیل غفاری؛ حسین داودی؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ براتعلی غضنفری نژاد؛ عصمت مهرابی


3. مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 72-90

شیوا علیپور کتیگری؛ حسن حیدری؛ محمد نریمانی؛ حسین داوودی