کلیدواژه‌ها = اشتیاق تحصیلی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش ‏آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار 1400

نسرین عزیزیان کهن؛ ماهرخ دهقانی؛ فهیمه مومنی فر


4. اثربخشی آموزش فرزنددرمانی مبتنی بر روان‌شناختی مثبت‌نگر بر خودتنظیمی انگیزشی، اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 84-107

خلیل غفاری؛ حسین داودی؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ براتعلی غضنفری نژاد؛ عصمت مهرابی


7. مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 72-90

شیوا علیپور کتیگری؛ حسن حیدری؛ محمد نریمانی؛ حسین داوودی