مقایسه خودکارآمدی هیجانی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی در دانش‌آموزان ممتاز و غیرممتاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22098/jsp.2020.1067

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه خودکارآمدی هیجانی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی در دانش‌آموزان بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری در این پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه واقع در منطقه سه شهر تهران بود که از میان جامعۀ آماری مذکور 120 نفر (60 نفر دانش‌آموز ممتاز و 60 نفر غیرممتاز) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با تکمیل مقیاس خودکارآمدی هیجانی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در این تحقیق شرکت کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی هیجانی،  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) و  باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان) در دانش‌آموزان ممتاز و غیرممتاز تفاوت معنی‌داری وجود دارد (01/0>P). بطوریکه در زمینه سه متغیر مورد مطالعه برتری با دانش آموزان ممتاز می باشد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که بین این دو گروه از نظر خودکارآمدی هیجانی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی تفاوت معنی دار می باشد. لذا فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد خودکارآمدی هیجانی و باورهای انگیزشی و آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، می­تواند فرصت بیشتری برای پیشرفت و یادگیری دانش آموزان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of emotional self-efficacy, self-regulation learning strategies and motivational beliefs in privileged and non-privileged students

نویسنده [English]

  • A Souri
Associate Professor, Department of Psychology, Amin Police University
چکیده [English]

The main goal of this study is to compare emotional self-efficacy, self-regulation learning strategies and motivational beliefs in the students. The design of this study was a causal-comparative study. The statistical population in this study included all female secondary school students in the 3rd district of Tehran. Among the statistical population of this study, 120 people were selected through a multistage cluster random sampling method. Multivariate analysis of variance was used to analyze the research data. The results showed that there is a significant difference between emotional self-efficacy, self-regulated learning strategies (cognitive and metacognitive) and motivational beliefs (self-efficacy, internal evaluation and test anxiety) in excellent and non-excellent students (P <0.01). In the field of the three studied variables, superiority with students is excellent. Therefore, it can be concluded that there is a significant difference between these two groups in terms of emotional self-efficacy, self-regulatory learning strategies and motivational beliefs. Therefore, providing appropriate conditions for the development of emotional self-efficacy and motivational beliefs and teaching self-regulated learning strategies can provide more opportunities for students to progress and learn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational beliefs
  • Emotional self-efficacy
  • Excellent students
  • Self-regulatory learning strategies
ابوالقاسمی، عباس و جوانمیری، لیلا. (1391). نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر. مجله روان‌شناسی مدرسه، 1(2)، 6-20.
امانی، فرزانه؛ امانی، علی و محمدپور، هادی. (1391). مقایسه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عوامل شخصیتی و نقش پیش‌بینی کنندگی آنها بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی. زن و مطالعات خانواده، 4(15)، 43-62.
بیابانگرد، اسماعیل. (1392). روان‌شناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری). تهران: نشر ویرایش.
توکلی‌زاده، جهانشیر. (1387). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر وضعیت سلامت روانی، سبک استاد، و خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. رساله دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
خدایاری فرد،محمد؛ منظری توکلی، وحید؛ فراهانی، حجت اله. (1391). بررسی اعتبار وروایی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی هیجانی، مجله روانشناسی، 16(1)، 60-83.
دلاور، علی. (1393). بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وانواع جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 11(36)، 57-75.
سیف، علی‌اکبر. (1390). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. ویرایش ششم، تهران: نشر دوران.
سیف‌نراقی، مریم و نادری، عزت اله. (1393). روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: انتشارات ارسباران.
عابدینی، یاسمین.(1391) مقاله آزمون خودنظم بخشی پینتریچ ومدلی رقیب. نشریه پژوهشهای روان شناختی، 29(1)،7-28.
فروزنده دهکردی، زهرا. (1391). بررسی مقایسه‌ای سبک‌های اسناد و مهارت ابراز وجود در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دختر سال اول مقطع متوسطه در شهرستان شهرکرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
مکوندحسینی، شاهرخ و فربد، ناهید. (1391). بررسی رابطه بین خودکارآمدی هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه سمنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(2)، 69-85.
نریمانی، محمد؛ عینی، مجتبی؛ دهقان، حمیدرضا؛ غلامزاده، حانیه و صفاری‌نیا، مجید. (1392). مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی. مجله روانشناسی مدرسه، 2(3)، 164-180.
نوری ثمرین، شهرام؛ برومند نسب، مسعود؛ فلاطونی، فردوس و سراج خرمی، ناصر. (1389). مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان تیزهوش وعادی. آرشیو سایت www.SID.ir 
یاسمی نژاد ،پریسا؛ طاهری، مرضیه؛ گل محمدیان، محسن و احدی، حسن. (1392). رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران. دو فصلنامه پژوهش های یادگیری،20(3)، 325-338.
Ahmamadizadeh, Z., Taheri, A., & Heydarinejad, S. (2013). Comparison of self-efficacy and emotional imtelligence of active and inactive students. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(9), 2553-2556.
Armum, P., & Chellappan, K. (2015). Social and emotional self-efficacy of adolescents: measured and analysed interdependencies within and across academic achievement level. International Journal of Adolescence and Youth, 6(4), 22-34.
Basharpoor, S., & Ahmadi, SH. (2020). Predicting the tendency towards high-risk behaviors based on moral disengagement with the mediating role of difficulties in emotion regulation: A Structural Equation Modeling. Journal of Research in Psychopathology, 1(1), 32-39.
Bembeutty, H. (2008). Self- Regulation of learning and academic delay of Gratification, gender and Ethnic Differences among college students. Journal of Advanced Academics, 3(2),112-132.
Beverley, A.K., Nicola, S., & Schutte, D.W. (2008). Developmental and preliminary validation of an emotional self- efficacy scale. Journal of personality and individual differences, 45, 432-436.
Broadbent, J., & Poon W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environment: A systematic review. The Internet and Higher Education, 27, 1-13.
Chen, C.S. (2002). Self- regulated learning strategies and achievements in an introduction to information systems course information technology. Learning and performance Journal, 20(1), 11-25.
Choi, S., Kluemper, D., & Sauley, K.S. (2013). Assessing emotional self-efficacy: evaluating validity and dimensionality with cross-cultural samples. Applied Psychology, 62, 97-123.
Daniel, G.R., Wang, C., & Berthelsen, D. (2016). Early school-based parent involvement, children’s self-regulated learning and academic achievement: An Australian longitudinal study. Early Childhood Research Quarterly, 36, 168-177.
Goroshit, M. & Hen, M. (2014). Does emotional self-efficacy predict tachers' self-efficacy and empathy?. The Journal of Education and Training Studies, (2)3, 26-32.
Heinz, N., & Marlene schommer-Aikins, M. (2002). Self regulated science learning with Highly Gifted students; the role of cognitive, motivational, and environmental variables. European Journal of  High Ability Studies, 13(1).
Litster, I., & Kristin, M. (2007). The self-concepts of gifted and nongifted students: A meta-analysis. UVic Subject Index Humanities and Social Sciences: Education: Educational psychology.
Marcou, A., & Philippou, G. (2005). Motivational beliefs, self-regulated learning and mathematic problem solving. The 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, (3), 297-304.
Moïra, M., & Olivier, L.  (2008). Trait emotional intelligence and the cognitive appraisal of stressful events: An exploratory study. Personality and Individual Differences, 44(7), 1453 -1445. 
Moshe Zeidner, T., Inbal Shani-Zinovich, Gerald Matthews, Richard, D. R. (2005). Assessing emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students: Outcomes depend on the measure. Intelligence, 33, 391- 369.
Paris, S.G., & Winograd, P. (2007). The role of self-regulated learning in contextual thinking: principles and practices for teacher preparation, Retrieved from http://www.ciera.org/library/archive/2001-04/0104parwin.htm
Petrides, K. V., & Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioral validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. European Journl of Personality, 17, 39–57. 
Petrides, K. V., Sangareasu, Y., Furnham, A., & Fredrickson, N. (2006). Trait emotional intelligence andchildren’s peer relations at school. Journal of Social Evelopment, 15, 537–547. 
Pintrich, P.R., & DeGroot, E.V.(1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance.  Journal of Educational Psychology,  82, 33-40.
Saarni, C. (1999). The development of emotional competence. New York: Guilford.
Schunk, D. H. (2005). Commentary on self-regulation in school contexts. Learning and Instruction, 15(2), 173–177.  
Skerten, P. (2009). One Comment on EI, Emotional Self-Efficacy and Academic Success in British Secondary Schools.  Available at: http://eiinsider.wordpress.com 
Tortop, H S. (2015).  A  comparison of  gifted and non-gifted students’  self-regulation  skills for science learning.  Journal for  the  Education of  Gifted  Young Scientists,  3(1), 42-57.
Usher, E.L., & Pajares, F. (2009). Sources of self-efficacy in mathematics: A validation study. Contemporary Educational and Psychology, (34)1, 89-101.
Zeidner, M., Roberts, R.D., & Matthews, G.  ) 2002) . Can emotional intelligence be schooled? A critical review.  Educational Psychologist, 4 (37): 231- 215.