ارائه مدل علّی روابط ابعاد جهت‌گیری اهداف پیشرفت و کمک‌طلبی تحصیلی: نقش درگیری تحصیلی و خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دپارتمان مدیریت و خدمات آموزشی، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نی ریز، دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس، ایران

5 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22098/jsp.2020.1069

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علّی روابط ابعاد جهت­گیری اهداف پیشرفت و کمک­طلبی تحصیلی با نقش واسطه­ای درگیری تحصیلی و خودکارآمدی به­روش تحلیل مسیر بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 265 نفر بود که با روش نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­های کمک­طلبی تحصیلی(ریان وپینتریچ)، درگیری تحصیلی (لینن برینک و پینتریچ)، جهت­گیری هدف (الیوت و مک گریگور) و خودکارآمدی (موریس) بود. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار لیزرل استفاده شد. جهت بررسی برازش مدل از شاخص‌های برازندگی استفاده شده بود. در این پژوهش، شاخص‌های برازش 44/2=x2/df ، 073/0RMSEA=، 97/0CFI=،  94/0=GFI و 93/0AGFI= و 048/0 P-value = گزارش شد. با توجه به نتایج بدست آمده جهت­گیری هدف تحصیلی و مولفه­های آن از طریق واسطه­گری ابعاد درگیری تحصیلی برکمک­طلبی تأثیرگذار بوده، به­طوریکه جهت­گیری اجتنابی از طریق واسطه­گری درگیری شناختی، درگیری عاطفی و خودکارآمدی اثر غیرمستقیم و مثبت و جهت­گیری عملکردی از طریق واسطه­گری درگیری عاطفی، درگیری رفتاری و خودکارآمدی دارای اثر غیرمستقیم و مثبت برکمک­طلبی تحصیلی است. کلیه متغیرهای این پژوهش 37/0 از تغییرات موجود در متغیر کمک­طلبی را تبیین می­کنند. با توجه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting causal model of goals orientation dimensions relations and academic help seeking: The role of academic engagement and self-efficiency

نویسندگان [English]

  • M.H Seif 1
  • A Rastegar 2
  • S Talebi 3
  • M Yadegar 4
  • R Qaeedi 5
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Master of Educational Management, Department of Management and Educational Services, Neyriz Girls Technical and Vocational School, Fars Province Technical and Vocational University, Iran.
5 Master of Educational Research, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this current study is Presenting Causal Model of Goals Orientation Dimensions Relations and Academic help seeking with the role of academic engagement and self-efficacy occur in analysis method. The research  method was correlation. The population includes all high school students (second level) in Shiraz city (N=43700). According to the Cochran formula, the sample size was 265 people who were selected by multi-stage cluster sampling method. For data collection used academic help seeking questionnaire (Ryan & pintrich), academic engagement (Brink Lynn & pintrich), goal orientation (Elliot & Mc Greger) and self-efficiency (Morris). It used LISREL Software in order to data analyze. It used fit indicators for studying model fitting. It reported fitting indicators as x/df=2/44, RMSEA=0/073, CFI=0/97, GFI=0/94, AGFI=0/93, p-value=0/048 in this research. According to the results, education goal orientation and its component through academic of the indirect effects to students' academic help seeking. All variables in this study of current changes explain 0/37 of help seeking variable.  Paying attention to fit features is in a suitable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic help seeking
  • Goal orientation
  • academic engagement
  • Academic self-efficiency
ارشادی، راحله (1394). بررسی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشکده پزشکی شیراز (ارائه الگوی تحلیل مسیر). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور شیراز.
جلیلی، فرخ­رو (1398). تأثیرآموزش خود تعیین­گری و جنسیت بر کمک­طلبی دانشجویان، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1، 136-122.
دهقانی، یوسف؛ افشین، سیدعلی؛ حسینی، فریده سادات و سعیدی، مهری (1398). نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت، مجله روانشناسی مدرسه، 2(8)، 42-22.
رجبی، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس، نریمانی، محمد و قائمی، فاطمه (1391). اثربخشی آموزش تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دانش‌آموزان دارای نشانه­ های (htp).،مجله روانشناسی مدرسه، 1(4)،  73- 56.
زرنگ، رمضانعلی (1391). رابطه سبک­های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد،  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
صیف، محمدحسن (1394). ارائه الگوی روابط علی جهت‌گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه­ای هیجانهای تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی. دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی.  2 (8)، 21- 7.
عطاردی، مصطفی و کارشکی، حسین (1392).  نقش ابعاد کمال­گرایی و جهت­گیری هدف در پیش­بینی خودتنظیمی دانشجویان ،  دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی،  2(52)، 109- 101.
کیانی، قربان؛ مکتبی، غلامحسین؛ بهروزی، ناصر و مروتی، ذکراله (1394). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف، نظریه ذهن و کمک­طلبی دانش‌آموزان  پسر دوره دوم ابتدایی دارای ناتوانی های یادگیری. مجله روانشناسی، 4 (22)، 186- 173.
محمودیان، حسن؛ صغری، هادی؛ آقایی، حدیث؛ رضوانی­فر، شیرین و میرمحمدتبار، سید عبدالله. (1391). مقایسه ی رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی­ های یادگیری، 2(1)، 107-119.
مدبر، سیف اله؛ صدری دمیرچی، اسماعیل و محمدی، نسیم (1397).  پیش­بینی سلامت روان دانش‌آموزان براساس باورهای دینی، خودکارآمدی تحصیلی و رشد اخلاقی،  مجله روانشناسی مدرسه، 4(7)، 154-140.
مرادی،  طاهره (1394). رابطه بین شیوه­ های فرزندپروری وکمک­طلبی تحصیلی با توجه به نقش واسطه­ای اهداف پیشرفت و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر سوم متوسطه شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، شیراز.
مرادی، آسیه؛ شریفی، کسری (1397)، رابطه ادراک از اهداف پیشرفت مورد تاکید والدین و معلم با باورهای خودکارآمدی و راهبردهای مقابله دانش‌آموزان در درس ریاضی: نقش اهداف پیشرفت ریاضی،  مجله روانشناسی مدرسه، 1(7)، 218-183. 
ممبینی، شریف؛ مکتبی، غلامحسین؛ بهروزی، ناصر(1394). تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و رفتار کمک­طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 3(61 48- 42.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره. (1392). مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­ های یادگیری، 3(2)، 78-91.
هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل؛ شکرکن، حسین (1390). اگرتقاضای کمک کنم، ناتوان جلوه خواهم کرد: پیشایندهای اجتناب از کمک طلبی در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی، مقاله پژوهشی، گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
Aceves, M. J., Hinshaw, S.P., Mendoza_ R. & Page Gould, E. (2010). Seek  help from teachers or fight back? Student perceptions of teacher’s actions during confilicts and responses to Peer victimization. Journal of Youth Adolescence, 39, 658- 669.
Akin, A. (2008). Self-efficiency, achievement goal orientation and depression, anxiety and stress. A structural equation modeling. Journal of world Applied Science,3, 725- 732.
Al-Harthy, I. S., Was C.A., & Isaacso, R.M. (2010). Goals, efficacy anmetacognitive self-regulation: A path analysis. International Journal of Education, 2, 1-5.
Atarodi, M., & Karshki, H. (2014). The role of perfectionism and goal orientation in students adjustment predictive, knowledge and research in functional psychology, 14th , 2 (52), 101-109.
Bandura, A. (2006). Adolescent development from an agnatic perspective. (Persian)
Bong, M. (2008). Effects of parent–child relationships and classroom goal structures on motivation, help seeking avoidance and cheating. Journal of Experimental Education, 76,191- 217.
Bong, M. (2009). Age- related differences in achievement goal differentiation. Journal of Educational Psychology. 4(101), 879–896.
Butler, R. (2007). Teacher achievement goal orientations and associations with teacher, help seeking: examination of a novel approach to teacher motivation. Journal of Educational Psychology. 99, 241- 252.
Butler, R., & Shibaz, L. (2008). Achievement goals for teaching as predictors of students’ perceptions of instructional practices and students’ help seeking and cheating. Learning and Instruction, 18,453- 467.
Deqani, Y., Afshin, S.A., Hosseini, F.S., & Saeedi, M. (2020). The mediator role of academic self-efficiency in relation between emotional intelligence and creativity with development motivation. Journal School Psychology, 2, 22-42. (Persian)
Diseth, A. (2011). Self–efficiency, goal orientation and learning strategies as mediators between preceding & subsequent academic achievement. Learning and Individual Differences, 21, 191- 195.
Diseth, A., Meland, E. & Breldablik, H. J. (2014). Self-beliefs among students: Grade level and gender differences in self-esteem, self-efficiency and implicit theories of intelligence. Learning & Individual Differences, 35, 1- 8.
Dogan, U. (2015). Studentengagement, academic self_efficiency & academic achievement, goals & adjustment in middle school learning & Instruction, 23, 69-77.
Elefthena, N., Gonida Stuart, A., Karabenick  Kara, A., Makara Glykeria, A., & Hatzikynakou, G.A. (2014). Perceived parent goals and student goal  orientations  as  predictors  of  seeking  or  not  asking  help; Does  age  matter? Learning and Instruction, 33, 120- 130.
Elliot, A. J. & Mc Greger, H. A. (2001). A 2 × 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501–519.
Ersan, C.Y. (2015). The  relationship  beetween  students  academic  self_efficiency  and  language  learning  motivation: A study  of  & th  graders. Procedia_social and behavioral sciences, 199, 472-478.
Ershadi, R. (2016). Studying of effective factors on academic fatigue among Azad University students and Shiraz Medical Colloge (path analysis model presentation), M.A thesis, Shiraz Payame Noor University. (Persian)
Gerhardt, M. & Brown, K. (2006). Individual differences in self-efficiency development: The effects of goal orientation and affectivity. Journal of Learning and Individual Differences 16, 43-59.
Hashemi Sheikh Shabani, E, & Sugarcane, H. (2011). If I ask for help, I will be incapacitated: Advances in Avoiding Collaboration in the Classroomand its relationship with academic performance, research paper, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. (Persian)
Hulleman, C. S., Schrager, S. M. Bodmann, S. M. & Harackiewicz, J. M. (2010). A meta- meta- analytic review of achievement goal measures: Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels? Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 422- 490.
Isoard- Gautheur, S., Guillet- Descas, E., & Duda. J. (2013). How to Achieve in Elite Training Centers without Burning Out? An Achievement Goal Theory Perspective. Centre de recherche et d’Innovation sur le Sport, Université Claude Bernard Lyon 1, 27- 29.
Jalili, F. (2020). The effect of training of self-determining and gender on students help seeking. Knowledge and Research Quarterly in Practical Psychology, 1, 122-136. (Persian)
Kaplan, A., & Flum, H.L. (2010). Achievement goal orientation and identity formation styles. Educational Research Review, 5, 50- 67.
Kiani, Q., Maktabi, Gh., Behrozi, N., Morovati, Z. (2016). The effectiveness of emotional intelligence training on socially merit, function in doing, mind theory and help seeking of boy students second period (primary school) with learning disablilities, Psychology Journal, 4(22), 173-186. (Persian)
Liem, A.D., Lau, S. & Nie, Y. (2008). The role of self–efficiency, task value and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship & achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486- 512.
Mahmoudian, H., Safari, H., Aghaie, H., Rezvanifar, SH., Mirmohammadtabar, S. A. (2012). A comparison of help seeking behaviors in students with mathematics learning disabilities and normal students. Journal of Learning Disabilities, 2(1), 107-119. (Persian)
Membin, Sh., Maktabi, Gh. H., Behroozi, N. (2015). The effect of academic self-efficiency and meta-cognition on exam anxiety and educational help seeking behavior in high School boy students, Journal of Science and Research in Applied Psychology, 3(61), 48-42. (Persian)
Mihlon, M.A. (2010). The role of self- theories of intelligence and self- efficiency in adaptive help seeking by college students. The City University of NewYork. Contemporary Educational Psychology, 36, 152- 164.
Mobini, Sh., Maktabi, Q., & Behrozi, N. (2016). The effect of academic self-efficiency and meta-cognitive on test anxiety and academic help seeking behavior in boy students 3rd high school,  Knowledge and Research Journal in Functional Psychology, 3(61), 42-48. (Persian)
 Modaber, S., Sadri Damirchi, E., Mohammadi, N. (2019). Forcast of student’s mental health as religious beliefs, academic self-efficiency and moral development, Journal of School Psychology, 4(7), 140-154. (Persian)
Moradi, A., & Sharifi, K. (2018). Perception relationship of development goal approves parents and teacher with self-efficiency beiliefs and students collation strategies in mathematics: role of mathematic development goal, Journal  of School Psychology, 1(7), 183-218. (Persian)
Moradi, T. (2015). The relationship between parenting practices and academic ambitionsgiven the intermediate role of goals of progress and self-efficiencysecondary school girl students in Shiraz high school, M.A thesis, Payame Noor University, Shiraz, Iran.
Morris, P. (2001). A brief question naire for measuring self- efficienay in youth. Journal of Psychology and Behavioral Assessment, 23, 145-149.
Narimani, M., & Vahidi, Z. (2014). A comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 3(2), 78-91. (Persian)
Patrick, H., Ryan, A. & Kaplan, A. (2007). Early adolescent’s perceptions of classroom environment, motivation and beliefs. Journal  of  Educational  psychology, 99, 83-98.
Pekrun, R., & Linnen brink-Garcia, L. (2012). Academic emotions and student engagement. In handbook of research on studentengagement , 259- 282.
Puustinen, M., Berricot, j., Volcckaert-Legrier, O., & Baker, M.  (2015). Naturally occurring help seeking exchanges on a homework help Forum. Computers, Education, 81, 89-101.
Rajabi, S., Abolqasemi, A., Narimani, M., & Qaemi, F. (2013). Effectiveness impulse training on self-efficieny and its dimensions in students who have htp signs, Journal of School Psychology, 1(4), 56-73. (Persian)
Reschly, A., & Christenson, S. L. (2006). School completion. In G.Bear and k. Minke (Eds).   Children needs: Development, prevention& intervention (147-169). Washington DC: National Association of school psychologist.
Roussel, P., Elliot, A. I. & Feltman, R. (2011). The  influence  of  achievement  goals  and  social  goals  on  help seeking from  peers  in  an  academic  context. Learning and Instruction, 21, 394- 402.
Ryan, R. M. & pintrich P. R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 2(89), 329- 341.
Sakiz, G. (2011). Exploring the relationships among achievement goal orientation, academic self-efficiency and academic help seeking. Learning and Assessment in Higher Education, 22, 1- 3.
Seif, M. H. (2015). Presenting a causal relationship model of orientation of the educational goal and cognitive conflict: The role of mediator of academic excitement and academic performance, Two Journal of Social Cognitive Research, 2(8), 21- 7. (Persian)
Shih, S. h. (2012). An examination of academic burnout versus work engagement among Taiwanese adolescents. The Journal of Educational Research, 105, 286 – 298.
Tuckman, B.W. (2007). The effect of motivational scaff olding on procrastinators distance learning  outcomes. Computers & Education, 49(2), 414-422.
Tuominen- Soini, H. (2012). Achievement goal orientation and academic well- being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 25, 1-16.
Ugwu F.O., Onyishi I.E., & Tyoyima, W.A. (2013). Exploring the relationships between  academic  burnout  self–efficiency  and academic engagement among  Nigerain  college  students. Journal African  Educational Research, 13(2), 37- 46.
VandeWalle, D. (1997). A test of the influence of goal orientation on the feedback- seeking process. Journal of Applied Psychology, 82(3), 390- 400.
Williams, J.D., & Takaku, S. (2011).  Help seeking self-efficiency and writing performance among college students. Journal of Writing Research. 3 (1), 1-18.
Zerang, R.A. (2013). Learning styles relation and academic engagement with academic function of Mashad Ferdosi university students, M.A thesis in educational psychology, Mashad Ferdosi University, educational-psychology colloge. (Persian)
Zhu, B., Chen, C., Shi, Z., Liang, H., & Liu, & B. (2016). Mediating effect of self-efficacy in relationship between emotional intelligence and clinical communication competency of nurses. International Journal of NursingSciences, 3(2), 162-168.
Zush, A., & Barnett, P. A. (2011). Personal and contextual determinants of ethnically diverse female high school student patterns of academic help seeking and help avoidance in English and mathematics. Contemporary Educational Psychology, 36, 152- 164.