مطالعه شناخت هیجان ها (هیجان ها اولیه و ثانویه) و نارسایی های شناختی و تاثیر آنها بر مجموعه مهارت های حرکتی کودکان با طیف اختلال‌های اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22098/jsp.2020.1077

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی شناخت هیجان ها (هیجان ها اولیه و ثانویه) و نارسایی های شناختی و تاثیر آنها بر مهارت های حرکتی کودکان با طیف اختلال‌های اوتیسم می پردازد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به طیف اختلال­های اوتیسم منطقه 2 شهر تهران در سال­تحصیلی 96-1395 بود که نمونه اولیه از بین این جامعه انتخاب شده است (4000 =n). نمونه­ی پژوهش نیز شامل 119 دانش آموز طیف اختلال‌های اوتیسم بود. ابزار پژوهش نیز شامل آزمون باتری: مجموعه نظریه ذهن تصویری- صوتی کمبریج برای کودکان (گولان و همکاران)، آزمون ذهن خوانی از طریق چشم­ها (بارون-کوهن و همکاران)، پرسشنامه­ی نارسایی­های شناختی (برادبنت، کوپر، فیتزجرالد و پارکز) و راهنمای ارزیابی حرکتی برای کودکان - ویرایش دوم (هندرسون، ساقدن و بارنت) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای مدل طیف اختلال‌های با استفاده از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشانگر برازش مناسب مدل می باشد. ریشه دوم میانگین مجذور برای مدل مورد آزمون نزدیک‌تر به صفر است. مطالعه وضعیت شناخت هیجان ها در کودکان طیف اختلال‌های اوتیسم می تواند در ارائه برنامه های آموزشی، درمانی و مشاوره ای جهت بهبود و ارتقاء روابط اجتماعی و اعتماد به خود به آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the emotion recognition (Primary and Secondary Emotions) and cognitive impairments and their impact on movement skills among children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

  • L Vatandoost 1
  • R Hasanzadeh 2
1 PhD student in Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the emotion recognition (primary and secondary emotions) and cognitive impairments and their impact on movement skills among children with Autism spectrum Disorder. The present study was descriptive and correlational. The population und emotion recognition study included all exceptional elementary school students in District 2 of Tehran in 2017 (N=4000). The Cambridge Mindreading (CAM) Face-Voice Battery (Golan et al), Computer Version of Revised Reading the Mind in the Eye Test (Baron-Cohen and et al), Cognitive Failures Questionnaire (Bradbent, Cooper, Fitzgerald and Parks) and Movement Assessment Battery for Children-2 (Henderson, Sugden and Barnett) were used to measure the research variables. Date analyzed using of Confirmatory Factor Test via LISREL software. Result of confirmatory factor test indicate an appropriate fitting the model. The second root of the mean square for the test case model is closer to zero. Study of the state of emotion recognition in ASD children can help them provide educational, therapeutic and counseling programs for improving social relationships and self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion recognition
  • Primary emotions
  • Secondary emotions
  • Cognitive impairments
  • Movement skills
  • Autism spectrum Disorder
ابوالقاسمی، عباس و کیامرثی، آذر. (1388). بررسی رابطه فراشناخت و نارسایی های شناختی در سالمندان، تازه های علوم شناختی، 11 (1)، 15-8.
بافنده قراملکی، حسن (1390). بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنی­های دارای علائم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم. رساله دکتری. گروه روان شناسی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز.
نریمانی، محمد؛ دریادل، سیدجواد؛ صبحی قراملکی، ناصر و میکائیلی، نیلوفر. (1396). مقایسه‌ نارسایی‌های شناختی، پردازش هیجانی و توجه انتخابی در دانش-آموزان با و بدون نارسایی در حساب. مجله ناتوانی­های یادگیری، 6(4)، 153-168.
نعیم، مهدی؛ رضایی شریف، علی و دیدار، فرداد. (1399). مقایسة نارسایی هیجانی، خودآگاهی شناختی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی­های یادگیری، 9(4)، 114-132.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) (5th ed). Arlington, VA: American Psychiatric Association.
Aljojo, N., & Saifuddin, H. (2015). Testing complex emotion recognition in adults: A gendered comparison. International Journal of Computer Applications, 122(22):39-67.
Baron-Cohen, S. (2002). The extreme male brain theory of autism. Trends in Cognitive Science, 6, 248-54.
Baron-Cohen, S., Golan, O., Wheelwright, S., & Hill, J. J. (2004). Mind reading: the interactive guide to emotions. In: Mind reading: the interactive guide to emotions. London: Jessica Kingsley Limited.
Charman, T., Pickles, A., Simonoff, E., Chandler, S., Loucas, T., & Baird, G. (2010). IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special Needs and Autism Project (SNAP). Psychological Medicine, 41, 619–627.
Castelli, F. (2005). Understanding emotions from standardized facial expressions in autism and normal development. Autism, 9, 428-449.
Caron, A. J., Caron, R. F., & MacLean, D. J. (1988). Infant discrimination of naturalistic emotional expressions: the role of face and voice. Journal of Children Development,59, 604-616.
Golan, O., Sinai-Gavrilov, Y., Baron-Cohen, S. (2015). The Cambridge Mindreading Face-Voice Battery for Children (CAM-C): complex emotion recognition in children with and without autism spectrum conditions. Journal of Molecular Autism, 6(22), 2-9.
Golan, O., Baron-Cohen, S., & Golan, Y. (2008). The Reading the Mind in Films‟ Task [child version]: complex emotion and mental state recognition in children with and without autism spectrum conditions. Journal of Autism Developmental Disorder, 38, 1534-1541.
Griffiths, P. (2003). Basic emotions, complex eemotions, machiavellian emotions. Royal Institute of Philosophy Supplement, 39-67.
Harms, M. B., Martin, A., & Wallace, G. L. (2010). Facial emotion recognition in autism spectrum disorders: a review of behavioral and neuroimaging studies. Neuropsychology Review, 20, 290- 322.
Henderson, S. E., Sugden, D. A., & Barnett, A. L. (2007). Movement Assessment Battery For Children-2, Second edition: Examiner’s Manual. Pearson Education: London. Translated by Vatandoust, L,. & Sadeghi, H. (2017). Varjavand Publishing, Tehran.
Lopata, C., Thomeer, M. L., Volker, M. A., Lee, G. K., Smith, T. H., Smith, R. A., & et al. (2012). Feasibility and initial efficacy of a comprehensive school‐based intervention for high‐functioning autism spectrum disorders. Psychology School, 49, 963-974.
Leboyer, M., & Chaste, P. (2015). Autism spectrum disorders. Phenotypes, Mechanisms and Treatments. Key Issues Mental Health. Basel, Karger, 180, 34-45.
Moura, O., Simoes, M. R., & Pereira, M. (2014). WISC-III cognitive profiles in children with developmental dyslexia: specific cognitive disabilitiy anddiagnostic utility. Dyslexia, 20, 19–37.
Naeim, M., Rezaei Sharif, A., & Didar, F. (2020). A comparative analysis of alexithymia, cognitive self-consciousness, and enthusiasm to school in students with and without specific learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 9(4), 114-132. (Persian)
Narimani, M., Daryadel, S., Sobhi, N., & Mikayili, N. (2017). A Comparison of cognitive impairment, emotional processing and selective attention in students with and without dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 6(4), 153-168. (Persian)
Oliveras-Rentas, R. E., Kenworthy, L., Roberson, R. B., Martin, A., & Wallace, G. L. (2012). WISV-IV profile in high-functioning autism spectrum disorder:impaired processing speed is associated with increased autism communication symptoms and decreased adaptive communication abilities. Journal ofAutism and Developmental Disorders, 42, 655–664.
Sawyer, A. C., Williamson, P., & Young, R. L. (2012). Can gaze avoidance explain why individuals with Asperger’s syndrome can’t recognize emotions from facial expressions?. Journal of Autism Developmental Disorder, 42, 606-618.
Ramdoss, S., Machalicek, W., Rispoli, M., Mulloy, A., Lang, R., & O‟Reilly, M. (2012). Computer-based interventions to improve social and emotional skills in individuals with autism spectrum disorders: a systematic review. Development Neuro-rehabilitation, 15, 119-135.
Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Hajloo, N. (2013). Comparison of cognitive failures and academic performance among the students with and without developmental coordination disorder. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 2 (2), 79-85.
Spencer, M., Holt, R., Chura, L., Suckling, J., Calder, A., Bullmore, E., & et al. (2011). A novel functional brain imaging end phenotype of autism: the neural response to facial expression of emotion. Translational psychiatry. 1, e19.
Van der Fels, I. M., Te Wierike, S. C., Hartman, E., Elferink-Gemser, M. T., Smith, J., & Visscher, C. (2015). The relationship between motor skills and cognitive skills in 4–16 year old autism spectrum disorders and typically developing children: a systematic review. Journal of Science and Medicine in Sport, 18, 697–703.
Wellman, H. M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Meta- analysis of theory of mind development the truth about false brief. Child Development, 72 (3), 655-684.