اثربخشی والدگری ذهن‌آگاهانه بر اضطراب کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

10.22098/jsp.2021.1191

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش والدگری ذهن­ آگاهانه بر اضطراب کودکان 7 تا 12 ساله دارای اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی بود. روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از مادران کودکان 7 تا 12 ساله دارای اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (براساس مصاحبه بالینی و تکمیل مقیاس کانرز والدین) بود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌‌شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند و در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه  مقیاس اضطراب اسپنس را تکمیل نموده‌اند. مداخله درمانی، بسته آموزشی والدگری ذهن آگاهانه برای مادران بود که این آموزش در هشت جلسه دو ساعته انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که والدگری ذهن­آگاهانه  موجب کاهش میزان اضطراب کودکان دارای نقص توجه و بیش‌فعالی می­شود (01/0>P). باتوجه به مؤثر بودن این برنامه در کاهش اضطراب کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی، طراحی و مداخله این برنامه برای والدین دارای کودکان با این اختلال و سایر گروه‌های نارسایی­های تحولی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of mindful parenting on anxiety in children with attention-deficit / hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • R Badri gargary 1
  • Sh Nemati 2
  • Sh Vahedi 1
  • Z Nouri 3
1 Professor, Department of Educational Psychology, University of Tabriz
2 Associate Professor, Department of Educational Psychology, University of Tabriz
3 PhD student in Educational Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindful parenting training on anxiety in children aged 7 to 12 years with attention deficit hyperactivity disorder. The research method was experimental with a pretest-posttest design with a control group. The sample consisted of 30 mothers of children aged 7 to 12 years with attention deficit hyperactivity disorder (based on clinical interview and completion of the Connors Parent Scale) who were selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups. Pre-test and post-test stages completed the Spence Anxiety Scale. The therapeutic intervention was a mindfulness parenting training package for mothers that was conducted in eight two-hour sessions. Data were analyzed using SPSS software and analysis of covariance. The results showed that mindful parenting reduces the anxiety of children with attention deficit hyperactivity disorder (P <0.01). Due to the effectiveness of this program in reducing anxiety in children with attention-deficit / hyperactivity disorder, the design and intervention of this program are recommended for parents of children with this disorder and other groups of developmental disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • Mindful parenting
  • Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder