اثربخشی آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22098/jsp.2021.1299

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج‌البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان بود. روش پژوهش، آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه (پایه دوازدهم) شهرستان اردبیل در نظر گرفته شدند. بدین منظور تعداد 40 نفر از دانش آموزان، بر اساس نمونه در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردید. دانش آموزان در نظر گرفته شده با تکمیل مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) و مقیاس چند جنبه ای رضایت از زندگی دانش آموزی، یک بار قبل و یک بار بعد از اجرای جلسات آموزشی در این پژوهش شرکت نمودند. در این مطالعه آموزه های روان شناختی نهج البلاغه طی 10 جلسه به گروه آزمایش، آموزش داده شد، اما گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی را دریافت نکرد. بعد از جمع آورى داده ها، نتایج توسط نرم افزار آمارى SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. براى تحلیل داده ها از آمار توصیفى و آمار استنباطى استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج البلاغه، میانگین نمرات رضایت از زندگی در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش و میانگین نمرات اضطراب، استرس و افسردگی آنان کاهش یافته اســت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه، می‌توان گفت آموزش آموزه های روان شناختی نهج البلاغه به صورت گروهی، روش موثری در ارتقای سلامت روان شناختی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Nahj al-Balaghah Psychological Wisdom and Teaching on Life Satisfaction and Reduction of Anxiety, Stress and Depression in Adolescents

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of Nahj al-Balagha's teaching of wisdoms and psychological teachings on life satisfaction and reducing anxiety, stress and depression in adolescents. The research method was experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study was all male high school students (12th grade) in Ardabil city. For this purpose, 40 students were selected based on available sample and randomly divided into experimental and control groups. The students participated in this study by completing the Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21) and the Multidimensional Scale of Student Life Satisfaction, once before and once after the educational sessions. In this study, the experimental group was taught the Nahj al-Balagha psychological instruction for 10 sessions, but the control group did not receive any training program. After data collection, the results were analyzed by SPSS software. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that Nahj al-Balaghah's teaching of wisdoms and psychological teachings, mean life satisfaction scores in the experimental group were significantly increased and their mean scores of anxiety, stress and depression decreased. According to the results of this study, it can be said that group training of Nahj al-Balaghah psychological trainings is an effective method in promoting adolescent's psychological health.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balagha psychological teachings
  • life satisfaction
  • mental health
  • adolescence