اثربخشی آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2021.1299

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حکمت­ها و آموزه­های روان­شناختی نهج­البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان بود. روش پژوهش، آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه، کلیۀ دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه (پایه دوازدهم) شهرستان اردبیل در نظر گرفته شدند. بدین منظور تعداد 40 نفر از دانش‌آموزان، بر اساس نمونه در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردید. دانش‌آموزان در نظر گرفته شده با تکمیل مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) و مقیاس چند جنبه­ای رضایت از زندگی دانش‌آموزی، یک بار قبل و یک بار بعد از اجرای جلسات آموزشی در این پژوهش شرکت نمودند. در این مطالعه آموزه­های روان شناختی نهج‌البلاغه طی 10 جلسه به گروه آزمایش، آموزش داده شد، اما گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی را دریافت نکرد. بعد از جمع­آورى داده­ها، نتایج توسط نرم افزار آمارى SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. براى تحلیل داده­ها از آمار توصیفى و آمار استنباطى استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش حکمت­ها و آموزه­های روان­شناختی نهج‌البلاغه، میانگین نمرات رضایت از زندگی در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش و میانگین نمرات اضطراب، استرس و افسردگی آنان کاهش یافته اســت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه، می‌توان گفت آموزش آموزه­های روان شناختی نهج‌البلاغه به صورت گروهی، روش مؤثری در ارتقای سلامت روان­شناختی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Nahj al-Balaghah psychological teachings on life satisfaction and reduction of anxiety, stress and depression in adolescents

نویسندگان [English]

  • A Shojaei 1
  • P Porzoor 2
1 Associate Professor, Department of Islamic Education, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of Nahj al-Balagha's psychological teachings on life satisfaction and reducing anxiety, stress and depression in adolescents. The research method was experimental with pre-test and post-test with a control group. The population of this study was all male high school students (12th grade) in Ardabil city. For this purpose, 40 students were selected based on availability sampling and randomly divided into experimental and control groups. The students participated in this study by completing the Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21) and the Multidimensional Scale of Student Life Satisfaction, once before and once after the treatment sessions. The experimental group was taught the Nahj al-Balagha psychological instruction for 10 sessions, but the control group did not receive any training program. After data collection, the results were analyzed by SPSS software. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that through Nahj al-Balaghah's psychological teachings, the mean scores for life satisfaction in the experimental group significantly increased and their mean scores of anxiety, stress and depression decreased. According to the results of this study, it can be said that group training of Nahj al-Balaghah psychological trainings is an effective method in promoting adolescent's psychological health.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balagha psychological teachings
  • life satisfaction
  • mental health
  • adolescence