آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

10.22098/jsp.2021.1339

چکیده

هدف پژوهش بررسی آموزش مشغولیتِ ‌تحصیلی بر خلاقیت هیجانی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی به صورت دوگروهی(گروه آزمایش و کنترل) باطرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعۀ آماری پژوهش، دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطه شهر قم در سال تحصیلی 97-1398بودند که50 دانش‌آموز پس از همتا شدن بر اساس سن، جنسیت، پایه، رشته تحصیلی و معدل به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. هردوگروه پرسشنامۀ خلاقیت هیجانی آوریل(1999)، را به‌عنوان پیش‌آزمون، پس‌آزمون تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که مداخلۀ آموزشی تغییر معناداری در خلاقیت هیجانی و ابعاد آمادگی و نوآوری ایجاد کرده است، به‌طوری که حدود 5/37 درصد تغییرات خلاقیت هیجانی، 3/35 درصد نوآوری و 9/34 درصد آمادگی هیجانی، را تبیین می‌کند(01/0=P). اما دربعد اثربخشی/اصالت تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتایج این پژوهش برای بهبود ویژگی‌های تحصیلی به ویژه خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان تلویحاتی را در بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of academic engagement on students' emotional creativity

نویسندگان [English]

  • F Hasani 1
  • F Dortaj 2
  • F Bagheri 3
  • A Saadeti Shamir 4
1 PhD Student, Educational Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of General Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of academic engagement on emotional creativity. The research method was quasi-experimental in two groups (experimental and control groups) with pre-test-post-test design. The population of the study was the sophomore female high school students in the academic year 2018-2019 in Qom. They were randomly placed in two equal groups. Both groups completed April (1999) Emotional Creativity Questionnaire as a pre-test, post-test. Data analysis was performed using covariance. The results showed that the educational intervention caused a significant change in emotional creativity and dimensions of readiness and innovation, so that it explains about 34.9% of emotional readiness, 35.3% of innovation and 37.5% of changes in emotional creativity (P=0.01). But in terms of effectiveness/originality, no significant difference was observed between the experimental and control groups. The results of this study has implications for improving academic characteristics, especially students' emotional creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic engagement
  • emotional creativity
  • Education
  • Student