بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بهوشیاری بر نشانه‌های اضطراب اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

10.22098/jsp.2021.1340

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله مبتنی‌بر بهوشیاری بر اضطراب اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور، در یک روش تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، 40 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه با اضطراب اجتماعی بالا و تاب‌آوری پایین براساس نقطه برش پرسشنامه‌های هراس اجتماعی کانور و پرسشنامه تاب‌آوری کونور و دیویدسون و به‌صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. این افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش 20 نفره گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت مداخله درمانی مبتنی بر بهوشیاری قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله­ای دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه ها را پرکردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره مورد پردازش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی(83/173=F و 001/0=P) و افزایش تاب‌آوری (57/67=F و001/0=P) دانش‌آموزان تأثیر معناداری دارد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که مداخله مبتنی بر بهوشیاری روشی مؤثر در تعدیل و تنظیم اضطراب اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mindfulness-based intervention on social anxiety and resilience in female high school students

نویسنده [English]

  • R Heshmati
Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of mindfulness-based intervention on social anxiety and resilience of female high school students. For this purpose, in an experimental design with pretest-posttest and control group, 40 female high school students were selected based on cut-off point of Social Phobia Inventory (SPIN) and Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). They were randomly assigned to control (n=20) and experimental (n=20) groups. The experimental group received mindfulness-based intervention for eight sessions and the control group did not receive any intervention. Both groups completed the questionnaires before and after the intervention. The data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that mindfulness-based intervention had a significant effect on social anxiety (F=173.83, P=0.001) and resilience (F=67.578, P=0.001) of students. Accordingly, it can be concluded that mindfulness-based intervention is an effective method in modulating and regulating social anxiety and the resilience of female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based intervention
  • Resilience
  • social anxiety