بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2021.1342

چکیده

پژوهش حاضر  با هدف  بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه که در سال تحصیلی ۱۳۹7-۱۳۹8 در منطقه آموزش و پرورش بستک هرمزگان مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌دادند. از این جامعه، ۲۳۴ نفر دانش‌آموز دختر و پسر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست، مقیاس ترس از شکست کونروی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم  مورد استفاده قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20  و AMOSE 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر  استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه‌های کمال‌گرایی منفی بر ترس از شکست و دشواری در تنظیم هیجانی اثر مثبت و مستقیم دارند. نتایج اصلی پژوهش نشان داد که نقش واسطه‌گری ترس از شکست و مؤلفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط میان مؤلفه‌های کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان تأیید شد و همچنین برازش مدل ساختاری پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of fear of failure and difficulty in regulating emotion in the relationship between negative perfectionism and academic procrastination

نویسندگان [English]

  • A Rezaeisharif 1
  • M Harangza 2
  • D Fathi 3
1 Associate Professor, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
2 PhD candidate in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 PhD candidate in Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of fear of failure and difficulty in regulating emotion in the relationship between negative perfectionism and academic procrastination. The method of this research was descriptive-correlational. The population of the study consisted of high school students who were studying in Bastak education region of Hormozgan in the academic year 2018-2019. From this population, 234 male and female students were selected as the sample by multi-stage random cluster sampling. In this study, Frost Multidimensional Perfectionism Scale, Conroy Fear of Failure Scale, Gratz and Roemer Scale of Difficulty in Emotional Regulation, and Solomon and Rothblum Academic Procrastination Scale were used, and the data were analyzed using SPSS 20 and AMOSE 20 using multiple regression and path analysis. The results showed that the components of negative perfectionism have a positive and direct effect on fear of failure and difficulty in emotional regulation. The main results of the study showed that the mediating role of fear of failure and difficult components in emotion regulation in relation to the components of negative perfectionism with students' academic procrastination was confirmed and also the fit of the structural model of the research was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fear of failure
  • difficulty in regulating emotion
  • Negative perfectionism
  • Academic procrastination