روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر با اختلال نقص‌توجه-بیش-فعالی/تکانشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/jsp.2021.1346

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش­آموزان پیش­دبستان شهرستان اسلامشهر با نقص­توجه-بیش­فعالی/تکانشگری بود. جامعه آماری دانش­آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر هستند که به مراکز مشاوره مراجعه کرده­اند. نمونه پژوهش 120 دانش­آموز پیش­دبستانی­اند که 60 دانش‌آموز دارای اختلال نقص­توجه-بیش­فعال / تکانشگری­اند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند در دسترس و 60 دانش­آموز هنجاری که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. طرح پژوهش در حیطه مطالعات روایی از نوع روایی تشخیصی از نوع روان­سنجی است. در راستای تجزیه و تحلیل داده­های آماری، پس از تحلیل­های توصیفی به تحلیل­های مرتبط با روایی تشخیصی (روش نمودار پراکنش با تأکید بر روش دیویس)، روش فاصله اطمینان و بهره­گیری از محور ترکیبی نقص­توجه-بیش­فعالی/تکانشگری نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز) پرداخته گردید. یافته­ها معرف این بود که مقیاس «هوش سیال» و «سرعت پردازش» مهمترین ملاک تشخیصی برای  نقص­توجه- بیش­فعالی هستند؛ بنابراین، نسخه دوم مقیاس­های سنجش هوش رینولدز دارای روایی تشخیصی بوده و می­تواند دانش‌آموزان دارای اختلال نقص­توجه-بیش­فعال / تکانشگری را تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic validity of Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition) in pre-school students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders in Islamshahr City

نویسندگان [English]

  • F Kiyoumarsi 1
  • K Kamkary 2
  • Sh Shokrzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Exceptional Child Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Tehran Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the diagnostic validity of Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition) in pre-school students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders in Islamshahr City. The population included pre-school students of Islamshahr city who came to counseling centers. The sample consisted of 120 pre- school students with 60 students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders who were selected through targeted sampling and 60 normative students who were selected by systematic random sampling. The research is a narrative study examining diagnostic validity as a psychometric attribute. In order to analyze the data, after descriptive analyses, through scatter plot (with emphasis on Davis) and confidence intervals, attention deficit-hyperactivity/impulsivity of the Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition) was examined. The findings indicated that the scale of "fluid intelligence" and "processing speed" are the most important diagnostic criterion for attention deficit-hyperactivity/impulsive; therefore, the second version of the Reynolds Intelligence Assessment Scale has a diagnostic validity and can predict students with attention deficit-hyperactivity/impulsive disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic validity
  • Reynolds Intellectual Assessment Scale (2nd edition)
  • attention deficit-hyperactivity/impulsive