اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و تحمل پریشانی معلمان زن ابتدایی شهر سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره، گروه روان شناسی و علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

10.22098/jsp.2021.1347

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی بر تاب‌آوری، بهزیستی روان­شناختی و تحمل پریشانی معلمان زن ابتدایی شهر سبزوار انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. حجم نمونه 40 نفر معلم زن ابتدایی شهر سبزوار در سال 1397 بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش(20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. داده­های مورد نیاز با استفاده از مقیاس تاب­آوری کانر و دیویدسون، بهزیستی روان­شناختی ریف و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر جمع­آوری  و با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش خوددلسوزی شناختی بر تاب­آوری، بهزیستی روان­شناختی و تحمل پریشانی در معلمان زن ابتدایی شهر سبزوار تأثیر مثبت و معناداری دارد(05/0P<). براین اساس آموزش خوددلسوزی شناختی یک برنامة مداخله­ای مؤثر برای کمک به معلمان زن ابتدایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive self-compassion on resiliency, psychological well-being and distress tolerance of female teachers of elementary schools in Sabzevar

نویسندگان [English]

  • A. M Naemi 1
  • S Faghihi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
2 Master of Counseling, Department of Psychology and Educational Sciences, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive self-compassion training in increasing the resiliency, psychological well-being and distress tolerance of female teachers of elementary schools in Sabzevar. This research was quasi-experimental study using pre-test-post-test with control group. The sample included 40 female teachers of the mentioned population who volunteered to participate in training program. They were selected by random sampling and randomly assigned to experimental and control groups (each group, n=20). After conducting the pre-test using the Connor and Davidson Resilience, Ryff psychological well-being Scale, and distress tolerance scale by Simmons and Gahir, covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that cognitive self-compassion training has a significant positive effect on female teachers of elementary schools for resiliency, psychological well-being and distress tolerance (p < 0.05). Accordingly, cognitive self-compassion training is an effective intervention program for helping female teachers of elementary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compassion
  • resiliency
  • psychological well-being
  • distress tolerance