نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه رازی کرمانشاه

d-2-2-92-4-7

چکیده

در تعامل بین شخص و محیط یکی از مهم ترین مؤلفه ها خودکارآمدی است . با توجه به اهمیت
موضوع، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باورهای خودکارآمدی و رضایت از زندگی د ر پیش بینی
عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت . برای اجرای پژوهش حاضر نمونه ای به حجم 150 نفر از
دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه ی شهر کرمانشاه (با میانگین سنی 18 سال ) به روش خوش ه ای
چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار پژوهش عبارت بود از : پرسش نامه ی باورهای خودکارآمدی و
پرسش نامه ی رضایت از زندگی . طرح پژوهش از نوع همبستگی انتخاب شد . یافته ها ی پژوهش نشان داد
که بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . و
رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی قویتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of self-efficacy and life satisfaction in predicting academic performance in third grade students in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • S Askari 1
  • S kahrizi 2
  • M Kahrizi 3
1 Assistant Professor of Psychology, University of Razi
2 Educational psychology (M.A), Razi University
3 M.A. of conceling University of Razi
چکیده [English]

The interaction with the environment is an important component of selfefficacy.
Given the importance of is matter, the purpose of the present
research was to study the relationship between self- efficacy belief and life
satisfaction with academic performance. Using a multistage cluster
sampling procedure, a sample of 150 high school students in Kermanshah
selected. General self- efficacy scale, and life satisfaction scale were used to
gather data. The design of study was corrletional. Data were analyzed using
descriptive statistics. Results revealed that positive belifes self- efficacy, life
satisfaction, performance correlated positive with academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic performance
  • life satisfaction
  • self- efficacy
ابوالقاسمی، عباس ( 1390 ). ارتباط تاب آوری، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در
.131-151 ( دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. فص لنام هی مطالعات روا نشناختی، ( 7
براتی، سیامک ( 1376 ). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس با عملکردتحصیلی در
دان شآموزان سال سوم نظام جدید متوسطه شهرستان اهوا . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه
شهیدچمران.
1. Huebner, Gilman & Laughlin
2. Leung, McBride-Chang & Lai
3. Cognitive – Social Theory
4. Schunk
Journal of school psychology, Summer 2013 مجله ی روان شناسی مدرسه، تابستان 1392
Vol.2, No.2/107-123 107 -123/ دوره ی 2، شماره ی 2
119
بلوم ( 1974 ). ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی، ترجمه ی علی اکبر سیف. ( 1374 ). تهران؛ نشر
دانشگاهی.
بیانی، علی اصغر؛ محمد کوچکی، عاشور و گودرزی، حسینه ( 1386 ). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از
.259-265 ،(11) زندگی. فص لنام هی روا نشناسی یرانی. 3
جوکار، بهرام ( 1386 ). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه ی بین هوش هیجانی و هوش عمومی با
.3-12 ،(1) رضایت از زندگی. فص لنام هی روا نشناسی معاصر، 3
جوکار، بهرام و نصیری، حبیب اله ( 1386 ). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در
.157-176 ،(2) زنان. مجل هی پژوهش زنان، 6
خیر، محمد و سامانی، سیامک ( 1383 ). مقایس هی سلامت روانی-اجتماعی، بهداشت روانی، رضایت از
زندگی و همکاری در بین مادران شاغل و خانه دار در شهر شیرا : ز گزارش طرح پژوهشی، کارگروه
پژوهش آمار و فن آوری اطلاعات استان فارس.
زارع زاده، کمال و کدیور، پروین ( 1386 ). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش آموزن کاربر
.111-133 ،(89) اینترنت و دانش آموزان غیر کاربر . مجل هی تعلیم و تربیت، 1
شکرکن، حسین؛ پولادی، محمدعلی و حقیقی، جمال ( 1379 ). بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در
دبیرستان های پسرانه شهرستان اهواز. مجل هی علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،
.14-20 ،(3)7
طهماسیان، کارینه و آناری، آسیه ( 1388 ). رابطه ی بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان. مجله
.83-93 ،(1) روا نشناسی کاربردی، 3
ظهره وند، راضیه ( 1389 ). مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و
رضایت از جنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغیر ها در پیش بینی پیشرفت
.46-72 ،(3) تحصیلی. مطالعات روا نشناختی، 6
عبداللهی عدلی انصار، وحید( 1382 ). بررسی رابطه باورهای خوداثربخشی و مرکز کنترل با پیشرفت
تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبری . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه تبریز.
نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر...
120
کدیور، پروین ( 1382 ). نقش باورهای خودکارآمدی و هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
.58-45 ،(10) دبیرستانی. مجل هی علوم تربیتی و روا نشناسی، 3
کرامتی، هادی ( 1380 ). بررسی روابط خودکارآمدی ادراک شده دان شآموزان سال سوم راهنمایی و
نگرش آنان نسبت به درس ریاضی با پیشرفت ریاضی آنان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه
تربیت معلم تهران.
کهریزی، مریم ( 1389 ). رابطه ی تاب آوری با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی دان شآموزان مقطع
متوسطه شهر کرمانشا.ه پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدامینی، زرارو ( 1385 ). رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
.10-17 ،(6) اشنویه. فص لنام هی نوآوری آموزشی، 19
مرادی مقدم، محمود( 1383 ). نگاهی به آمار نتایج امتحانات سال تحصیلی. پژوهشنامه آموزشی پژوهشکده
.72-73 ، تعلیم و تربیت، 3
میکائیلی، نیلوفر؛ گنجی، مسعود و طالب یجویباری، مسعود ( 1391 ). مقایسه ی تاب آوری، رضایت زناشویی
و سلامت روانی در والدین با کودکان دارای ناتوان یهای یادگیری و عادی. فصل نامه ی ناتوانی های
.120-137 ،(1) یادگیری. 2
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل ( 1392 ). اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی
(حافظه ی کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. فص لنام هی
.91-115 ،(3) ناتوان یهای یادگیر . ی 2
Arrington-Sanders, R., Tsevat, J., Wilmott, R. W., Mrus, J. M. & Britto, M. T. (2006).
Gender differences in health-related quality of life of adolescents with cystic fibrosis,
Health Quality Life Outcomes, 4(1). 5.
Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human agency, American Psycholigist,
37(1). 122-147.
Benight, C. & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The
role of prceived self- efficacy, Behavior Recearch and Therapy, 42, 1129- 1148.
Besier, T., Tim, G., Schmitz, B. & Goldbeck, L. (2009). Life satisfaction of adolescents and
adults with cystic fibrosis: Impact of partnership and gender, Journal of Cystic Fibrosis,
8, 104–109
Cain, A. S., Bardone-Cone, A. M., Abramson, L. Y., Vohs, K. D. & Joiner, T. E. (2008).
Refining the Relationships of Perfectionism, Self-Efficacy, and Stress to Dieting and
Binge Eating: Examining the Appearance, Interpersonal, and Academic Domains. Int J
Eat Disord, 00:000–000.
Caprara, G. V., Regalia, C., & Scabini, E. (2002). Autoefficacia familiar (Familiar selfefficacy).
In La Valutazione ell’Autoefficacia (Self- Efficacy Assessment) (ed. G.V.
Caprara), pp. 63-86. Edizioni Erickson: Trento.
Caprara, G. V., Pastorelli, C., Regalia, C., Scabini, E., & Bandura, A. (2005). Impact of
adolescents’ filial self- efficacy on quality of family functioning and satisfaction.
Journal of Research on Adolescence, 15, 71-97.
Carroll, A., Houghton, S., Wood, R., Unsworth, K., Hattie, J., Gordon, I. & Bower, J.
(2009). Self-efficacy and acade achievement in Australian high school students: The
mediating effects of academic aspirations and delinquency, Journal of Adolescence,
32(4), 797-817.
Cheung, C. K., (2000). Studying as a Source of Life Satisfaction among University
Student-statistical Data Included, College Student Journal.
Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A. & Conway, A. M. (2009).
Happiness Unpacked: Positive Emotions Increase Life Satisfaction by Building
Resilience, Emotion, 9(3). 361-368.
Diener, E, Emmons, R, Larsen, R & Griffin, S, (1985). The satisfaction with life scale,
Journal of Personality ssessment, 49(1), 71-75.
Diener, E., Gohm, C.L., Suh, M. & Oishi, S., (2000). Similarity of the Relation between
Marital Status and Subjective Well-being across Cultures, Journal of Cross-Cultural
PsycholoVol. 31, 419-436.
Fritzsche, B. A. & Parrish, T. J. (2005). Theories and research on job satisfaction. 155-162.
Huebner, E. S., Gilman, R. & Laughlin, J. E. (1999). A Multimethod Investigation of the
Multidimensionaly of Children's Well-being Reports: Discriminant Validity of Life
Satisfaction and Self-steem, Social Indicators Research, 46, 1-22.
Karademase, E. C. (2006). Self- efficacy, social and well-being, the mediating role of
optimism, personality and individual differences, 40, 1281- 1390.
Kirkcaldy, B., Furnham, A. & Siefen, G., (2004). The Relationship between Health
Efficacy, Educational Attainment, and Well-being among 30 Nations, European
Psychologist, 9, 19-107.
Komarraju, M. & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: why do
implicit beliefs, goals, and effort regulation matter. Learning and Individual
Differences, In Press, Corrected Proof, Available online 8 February 2013.
Lent, W., Taveira, M., Sheu, H. & Singley, D. (2009). Social cognitive predictors of
academic adjustment and life satisfaction in Portuguese college students: A
longitudinal analysis, Journal of Vocational Behavior, 74(2), 190-198.
Leung, C. Y., McBride-Chang, C. & Lai, B. P. (2004). The Relationship amog Mternal
Parenting Style, Academic Competence, and Life Satisfaction in Chinese Early
Adolescents, Journal of Early Adolescence, 24, 43-113.
Linnenbrink, E. A. & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy in student engagement
and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19(2), 119-137.
Meece, J. L., Glienke, B. B. & Burg, S. (2006). Gender and Motivation, Journal of School
Psychology, 44,351-373.
Malka, A. & Covington, M. V. (2005). Perceiving school performance as instrumental to
future goal attainment: Effects on graded performance. Contemporary Educational
Psychology, 30(1), 60-80.
Pavot, W. & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale Psychological
Assessment, 5(2). 164- 171.
Pajares, F. & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics
performances of entering middle school student. Contemporary Educational
Psychology, 24, 124-139.
Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning
components of classroom cademic performance. Journal of Educational Psychology,
82(1), 33-40.
Putwain, D. Sander, P. & Larkin, D. (2012). Academic self-efficacy in study-related skills
and behaviours: relations with learning-related emotions and academic success.
Educational Psychology. Article first published online: 27 SEP 2012.
Quinn, D. P., & Duchworth, A. l. (2006). Happiness and Academic Achivment: Evidence
for Reciprocal Causality, Time and Location Postersession VII- Board: VII-021sundey.
Regalia, C. & Bandura, A. (2002). Longitudinal impact of perceived selfregulatory efficacy
on violent conduct. European Psychologist, 7, 63- 69.
Rode, J. C. (2005). Life satisfaction and student performance, Academy of management
learning and education, Journal of Social Behavior and Personality,4(3)- 421-433.
Salami, S. O. (2004). Affective characteristics as of determinants of academic performance
of school-going adolescents: Implication for Counseling and practice. Sokoto
Educational Review, 7, 145-160.
Salami, S. O. (2009). Psychopathology and academic performance among Nigerian high
school adolescents: The moderator effects of study behavior, self-efficacy and
motivation. Journal of Social Sciences, 16, 25-330.
Saunders, J., Davis, L., Williams, T. & Williams, J. H. (2004). Gender differences in selfperceptions
and academic outcomes: a study of African American high school students,
Journal of Youth and Adolescence, 33(1). 81e90.
Schunk, D. H. (2000). Learning theories: An educational perspective. Englewood cliffs, NJ:
Merrill.
Scott, H., Shannon, L. & Curoline, L. (2004). “Life satisfaction in Children and youth
emperical foundtion and implications for school Psychologist”. Psychology in the
schools, 41, (1), 81-130.
Sheard, M. & Golby, J. (2007). Hardiness and Undergraduate Academic Study:The
Moderating Role of Commitment, Journal of Personality and Individual Differences,
43, 35, 579-588.
Strack, F., Argyle, M. & Schwarz, M. (1991). Subjective Well-being: An Interdisciplinary
Perspective.
Zimmerman, B. J., Bandura, A. & Martinez-Pons, M. (1992). Self- Motivation for
academic attainment: The role of self- efficacy beliefs and personal goal setting. Review
of Educational Research, 29(3), 663-676.
Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S. & Drane, J. W. (2005). Adolescent health-related
quality of life and perceived satisfaction with life. Quality of Life Research, 14, 1573-
1584.
Woul, F. (2004). The stress process, self- efficacy expectations, and psychological health,
Personality and Individual Differences, 37, 1033-1043.