مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز

d-2-2-92-4-9

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سبک های فرزندپروری و اختلالات خوردن در میان دان شآموزان
عادی و تیزهوش بود. طرح پژوهش، از نوع علّی- مقایسه ای (پس رویدادی) است. جامعه ی آماری
1391- پژوهش شامل: کلیه ی دانش آموزان دور هی راهنمایی شهر اردبیل است که در سال تحصیلی 92
مشغول به تحصیل بودند. نمونهی آماری مشتمل بر 104 دانش آموز عادی که با استفاده از نمونه گیری
خوشهای چند مرحلهای و 104 دانش آموز تیزهوش بودند که به شیوه ی همتاسازی انتخاب شدند. برای
جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ی سبکهای تربیتی (فرزند پروری) بامریند و پرسش نامه عادات خوردن
کوکر و راجر استفاده شد. پس از جم عآوری اطلاعات، دادههای به دست آمده از پرسش نامه ها با استفاده
نشان داد که (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ،SPSS از نرم افزار
بین دانش آموزان عادی و تیزهوش در زیر مؤلفه های عادات خوردن، تفاوت معنی داری وجود ندارد و در
زیرمؤلفه های سبک های فرزندپروری، تفاوت گرو ههای مورد مطالعه (دانش آموزان تیزهوش و عادی) در
معنی دار است و در سایر زیرمؤلفه ها P<0/ شیوههای تربیتی مستبدانه پدر و مستبدانه مادر، در سطح 05
تفاوت معنی داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of parenting styles and eating disorders in normal and bright students

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • A Pouresmali 2
  • M Andalib 3
1 Proffesor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabil
2 ph.D. student of general Psychology, University of Mohaghegh Ardabil
3 ph.D. student of general Psychology, Tabriz university
چکیده [English]

The aim of the current research was to compare parenting styles and eating
disorders in normal and bright students. The study design was a Ex post
facto research. The population of current study included Ardebil guidance
school students in 2012-2013 academic year. The study sample included
104 normal students which were selected by multilevel cluster sampling,
and 104 bright students who matched with normal group. The materials
used in the study were Baumrind parenting style and Coker and Roger
eating habits questionnaires. The gathered data were analyzed by the use of
SPSS software. The multivariate analysis of variance (MANOVA) showed
that in eating habit subscales between the two group there isn’t any
significant difference. And in parenting style subscales, there is significant
difference between groups in fathers and mothers authoritarian parenting
style (p<0/05), but not at other styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting styles
  • eating disorder
  • the bright students
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد ( 1384 ). آزمون های روان شناختی. اردبیل: باغ رضوان.
اسفندیاری، غلامرضا ( 1374 ). بررسی و مقایس هی شیو ههای فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به
اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار و تأثیر آموزش مادران بر اختلالات رفتاری فرزندان.
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، انستیتوی روان پزشکی تهران.
شریفی فرد، امل ( 1377 ). بررسی میزان شیوع اختلالات تغذیه و ارتباط آن با عزت نفس و افسردگی در
دان شآموزان دختر اهوا . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد اهواز.
کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین و گرب، جان ( 2002 ). خلاصه ی روان پزشکی، علوم رفتاری-
روان پزشکی بالینی. ترجمه نصرت اله پورافکاری ( 1382 ). تهران: انتشارات شهرآب.
میلانیفر، بهروز ( 1385 ). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: نشر قومس.
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and
substance abuse. Journal of Early Adolescence, 11, 56-95.
Betts, G. T., & Neihart, M. (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child
Quarterly, 32(2), 248-253.
Blanz, B. J., Detzner, U., Lay. B., Rose, F. & Schmidt, M. H. (1997). The intellectual
functioning of adolescents with anorexia nervosa and bulimia nervosa. European Child
and Adolescent Psychiatry, 6,129-135.
Bracken, B. A. & Brown, E. F. (2006). Behavioral identification and assessment of gifted
and talented students. Journal of Psychoeducational Assessment, 24(2), 112-122.
Buri, J. R. (1991). Parental Authority Questionnaire. Jornal of Personality Assessment, 57
(1), 100-110.
Chan, D. W. (2005). Family environment and talent development of Chinese gifted students
in Hong Kong. Gifted Child Quarterly, 49(3), 211–221.
Cocker, S. & Roger , D. (1990). The construction and preliminary validation of a scale for
measuring eating disorders. Journal of psychosomatic research, 34, 223-231.
Collins, J. (2011). Mothers Experiences of Parenting Gifted and Talented Children.
Dissertation of Faculty of Computing, Health and Science, Edith Cowan University.
Conger, R. D., Conger, K. J., Elder, J.R., Lorenz, F. O., Simons, R. L. & Whitbeck, L. B.
(1992). A family process model of economic hardship and adjustment of early
adolescent boys. Child Development; 63(3), 526-541.
Czaja, J., Rief, W., Hilbert, A. (2009). Emotion regulation and binge eating in children.
International Journal of Eating Disorders (IJED). 42(4), 356-62.
Dally, P. l. & Gomez, I. (1979). Anorexia nervosa. London: Henemann .
Dura, J. R. & Bornstein, R. A. (1989). Differences between IQ and school achievement in
anorexia nervosa. Journal of Clinical Psychology, 45, 433-435.
Dwairy, M. (2004). Parenting styles and mental health of Arab gifted adolescents. Gifted
Child Quarterly, 48(4), 275-286
Fernandez-Arandaa, F., Krug, I., Granero, R., Ramon, J.M., Badia, A., Gimenez, L.,
Solano, R., Collier, D., Karwautze, A. & Treasure, J. (2007). Individual and family
eating patterns during childhood and early adolescence: An analysis of associated eating
disorder factors. Appetite, 49. 476–485.
Garn, A. C., Jolly, J. L. & Matthews, M. S. (2010). Parental influences on the academic
motivation of gifted students: A self-determination theory perspective. The Gifted Child
Quarterly, 54(4), 263-272.
Gere, D. R., Capps, S. C., Mitchell, D. W. & Grubbs, E. (2009). Sensory sensitivities of
gifted children. The American Journal of Occupational Therapy, 63(3), 288-295.
Gillberg, I. C., Rastam, M., Wentz, E. & Gillberg, C. (2007). Cognitive and executive
functions in anorexia nervosa ten years after onset of eating disorder.
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology; 29, 170–8.
Harris, A. E. & Curtin, L. (2002). Parental Perception, Early Maladaptive Schemas and
Depressive Symptoms in Young Adult. Cognitive Therapy and Research, 26, 3. 405-416.
Huff, R. E., Houskamp, B. M., Watkins, A.V., Stanton, M. & Tavegia, B. (2005). The
experiences of parents of gifted african american children: A phenomenological study.
Roeper Review, 27(4), 215-221
Koyama, K.I., Asakawa, A., Nakahara, T., Amitani, H., Amitani, M., Saito, M., Taruno,
Y., Zoshiki, T., Cheng, K.C., Yasuhara, D. & Akio, M. (2012). Intelligence quotient and
cognitive functions in severe restricting-type anorexia nervosa before and after weight
gain. Journal of Nutrition, 28, 1132–1136.
Lopez, C., Stahl, D. & Tchanturia, K. (2010). Estimated intelligence quotient in anorexia
nervosa: a systematic review and meta-analysis of the literature. Annals of General
Psychiatry, 9 (40), 2-10.
Lowe, B. & Rimm, S. (1988). Family environments of underachieving gifted students.
Gifted Child Quarterly, 33(4), 353-359.
Mathias, J. & Kent, P. (1998). Neuropsychological consequences of extreme weight loss
and dietary restriction in patients with anorexia nervosa. Journal of Clinical and
Experimental Neuropsychology, 20, 548-564.
Morawska, A. & Sanders, M. R. (2009). Parenting gifted and talented children: conceptual
and empirical foundations. Gifted Child Quarterly, 53(3), 163-173.
Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological well-being. Roeper Review .
22: 1.
Oliver, K.K., Thelen, M.H. (1996). Children’s perceptions of peer influence on eating
concerns. Behavior Therapy;27, 25–39.
Peterson, J. S. (2009). Myth 17: Gifted and talented individuals do not have unique social
and emotional needs. Gifted Child Quarterly, 53(4), 280-282.
Rowland, C. V. (1970). Anorexia nervosa: Survey of the literature and review of 30 cases.
International Psychiatry Clinics, 7, 37-137.
Snowden, P. L. & Christian, L. G. (1999). Parenting the young gifted child: Supportive
behaviours. Roeper Review, 21(3), 215-221.
Swift, W. J., Bushnell, N. J., Hanson, P., & Logemann, T. (1986). Self-Concept in
Adolescent Anorexics. Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 25, 826-835.
Tchanturia, K., Campbell, I., Morris, R., Treasure, J. (2005). Neuropsychological studies in
anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders (IJED), 35, 1-15.
Tchanturia, K., Hambrook, D. (2009). Cognitive remediation therapy for anorexia nervosa.
Treatment of Eating Disorders. New York, USA: Guilford Press, 130-150.
Touyz, S. W., Beumont, P. J. V. & Johnstone, L. C. (1986). Neuropsychological correlates
of dieting disorders. International Journal of Eating Disorders, 5, 1025-1034.
Young. E. A., Clopton, J. R. & Bleckey, M. K. (2003). Perfectionism. Low self–esteem and
family factors as predictor of bulimic behavior. Eating Behaviors ,5, 273-283.