پیش‌بینی توان بخشودگی براساس سبک‌های دلبستگی، جهت‌گیری زندگی و عزت نفس دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناس ارشد روان شناسی، دبیر آموزش و پرورش

10.22098/jsp.2020.938

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بخشودگی با سبک­های دلبستگی، جهت‌گیری زندگی و عزت نفس در دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. تحلیل بر روی 420 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر شهر اِوَز استان فارس انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بخشودگی بین فردی، مقیاس دلبستگی، مقیاس جهت‌گیری زندگی و مقیاس عزت نفس روزنبرگ بود. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین بخشودگی با عزت نفس و جهت‌گیری زندگی مثبت ارتباط مستقیم معنادار وجود دارد  و بین بخشودگی با سبک­های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی و جهت‌گیری زندگی منفی  ارتباط معکوس معنادار وجود دارد (05/0>P). مدل رگرسیون، 19/0 واریانس بخشودگی مربوط به پسران و 09/0 واریانس بخشودگی دختران را پیش‌بینی کرد. می­توان نتیجه گرفت که افراد با سبک‌های دلبستگی ناایمن، کمتر تمایل به بخشنده بودن دارند و استفاده از راهبردهای ارتقای عزت نفس و توجه به بُعد مثبت زندگی در افزایش بخشودگی دانش‌آموزان و افزایش سلامت روانی آنان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting forgiveness based on attachment style, life orientation and self-esteem in high school students

نویسندگان [English]

  • A Pakizeh 1
  • M.J Jafarnezhad 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Persian Gulf University
2 M.A. Psychology, Secretary of Education
چکیده [English]

Forgiveness is a motivational and multi-dimensional structure that has long entered into the psychology literature but it is a relatively new topic and has received much attention of psychological approaches, especially positive psychology. We conducted the study on 420 male and female high school students in Evaz city. The data collection instruments included interpersonal forgiveness scale, attachment style inventory, life orientation and the Rosenberg self-esteem scale. Multiple regression analysis showed a direct connection between forgiveness and self-esteem and positive life orientation and there was a significant inverse relationship between forgiveness and ambivalent attachment style and avoidance and negative life orientation (p < .05). The model predicted 19% variance of male's forgiveness and 9% variance of female's forgiveness. Participants with insecure attachment style were less inclined to be forgiving. Using strategies to improve self-esteem and increase attention to the positive side of life in students will be effective to improve their psychological well-being and forgiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgiveness
  • attachment style
  • life orientation
  • Self-esteem