نقش حس عاملیت و ویژگی‌های انحرافی شخصیت در پیش‌بینی گرایش به اعتیاد در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روانشناسی، مربی دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

10.22098/jsp.2020.939

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش حس عاملیت و ویژگی‌های انحرافی شخصیت در پیش‌بینی گرایش به اعتیاد در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم انجام گرفت. پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان پسر دورة دوم متوسطه مدارس دولتی شهرستان پارس‌آباد که در سال تحصیلی 96-1397 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌دادند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 120 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامة آمادگی به اعتیاد زرگر و همکاران، حس عاملیت وودی و همکاران و انحراف شخصیتی بدفورد و همکاران پاسخ دادند. داده‌ها نیز توسط آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گرایش به اعتیاد با مؤلفه‌های سادگی و بی‌اختیاری رابطه منفی و معنادار و با مؤلفه‌های ویژگی‌های انحرافی شخصیت، فقدان اعتماد، وابستگی و اعمال خصمانه رابطه مثبت و معنادار دارد (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که 37 درصد از کل واریانس گرایش به اعتیاد به وسیله حس‌عاملیت و ویژگی‌های انحرافی شخصیت تبیین می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حس عاملیت و ویژگی‌های انحرافی شخصیت توانایی پیش‌بینی گرایش نوجوانان به اعتیاد را به صورت معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the sense of agency and deviant personality traits in predicting addiction tendency in secondary high school students

نویسندگان [English]

  • N Hajloo 1
  • V Fallahi 2
  • Sh Ahmadi 2
  • P Bagherzadeh 3
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D. Students in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M.A. in Psychology, Instructor of Payam Noor University and Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the role of the sense of agency and deviant personality traits in predicting addiction tendency in secondary high school students. The study is descriptive-correlational. The population of this study included all male students of a state high school in Pars Abad City during 2017 academic year. 120 people from this population selected by random-cluster sampling and filled out the Addiction Potential Questionnaire of Zargar and et al, Sense of Agency Scale of Woody et al., and Personality Deviant Scale of Bedford et al. The data was analyzed by Pearson’s correlation and multiple regression. The results of correlation coefficients showed that there was a negative and significant relationship between addiction tendency and the components of simplicity and incontinence. The components of deviant characteristics of personality were lack of trust, dependence, and hostile acts has a positive and significant relationship (p < 0.01). The results of multiple regression showed that 37 percent of the total variance of tendency to addiction is explained by the sense of agency and deviant personality traits. The results of this study revealed that the sense of agency and deviant personality traits have the ability to predict the tendency to addiction in teenagers in a meaningful way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of agency
  • deviant personality traits
  • tendency to addiction