بررسی مدل رابطه کیفیت زندگی مدرسه، آرزوهای شغلی و فرسودگی تحصیلی با واسطه‌گری بهزیستی ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

10.22098/jsp.2020.940

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی مدل رابطه کیفیت زندگی مدرسه، آرزوهای شغلی و فرسودگی تحصیلی با واسطه‌گری بهزیستی ذهنی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش­آموزان دختر پایه دهم شهرستان شهرکرد تشکیل دادند که تعداد 357 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی مدرسه، بهزیستی ذهنی، آرزوهای شغلی و فرسودگی تحصیلی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی مدرسه با بهزیستی ذهنی و آرزوهای شغلی رابطة مثبت معنادار  و با فرسودگی تحصیلی رابطة منفی معنادار وجود دارد (001/0p < ). همچنین، نتایج نشان داد که بهزیستی ذهنی میانجی بین کیفیت زندگی مدرسه و فرسودگی تحصیلی و نیز آرزوهای شغلی و فرسودگی تحصیلی هستند؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش کیفیت زندگی مدرسه، آرزوهای شغلی و بهزیستی ذهنی نقش مهمی در کاهش فرسودگی تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between quality of school life, career aspirations, and academic burnout mediated by mental well-being

نویسندگان [English]

  • R Hassanzadeh 1
  • F Samiee 2
1 M.A. in School Counseling, University of Isfahan
2 Assistant Professor of of Counseling, University of Isfahan
چکیده [English]

The study aimed to investigate the relationship between quality of school life, career aspirations, and academic burnout mediated by mental well-being. The research method was a descriptive correlational (hierarchical) method. The population consisted of all tenth grade female students in Shahrekord in the academic year 2016-2017, from whom 357 participants were selected as the sample according to Krejcie and Morgan's table, and through multi-stage cluster sampling method. Quality of school life (QSL), mental well-being, career aspirations and academic burnout were used in order to collect data. The results showed a significant positive relationship between quality of school life and mental well-being and career aspirations and a significant negative relationship between quality of school life and academic burnout (p < 0.001). Meanwhile, the results of the hierarchical multiple regression analysis showed that mental well-being is a mediator between the quality of school life and academic burnout as well as career aspirations and academic burnout. Therefore, it can be concluded that an increase in the quality of life of school, career aspirations, and mental well-being plays an important role in reducing academic burnout.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of school life
  • mental well-being
  • career aspirations
  • academic burnout