رابطه علیّ هیجان‌های مثبت و خودکارآمدی با تخیل از طریق انگیزش درونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

10.22098/jsp.2020.941

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علیّ هیجان­های مثبت و خودکارآمدی با تخیل از طریق انگیزش درونی است. دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر رامهرمز جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بودند که از بین آنها 310 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت پکران، گوئتز و پری، مقیاس خودکارآمدی نظامی شوآرتز و جروسلم، انگیزش درونی آمابیل و پرسشنامه  20 ماده‌ای تخیل ساخته سواری استفاده گردید. طرح تحقیق همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل داده­ها، نشان داد که ضمن اصلاح مدل پیشنهادی، هیجان­های مثبت با انگیزش درونی و تخیل، خودکارآمدی با تخیل و انگیزش درونی با تخیل رابطه علیّ مثبت داشتند. از آنجایی که عمل تخیل یک مهارت است، لذا برای ایجاد آن می­توان هیجان­های مثبت، خودکارآمدی و انگیزش درونی را تقویت و پرورش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of positive emotions and self-efficacy on imagination through intrinsic motivation

نویسندگان [English]

  • K Sevari 1
  • S Mombini 2
1 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Payame Noor University
2 M.A. in Educational Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between positive emotions and self-efficacy with imagination through intrinsic motivation. The population of the present study consisted of 310 high school female students in Ramhormoz city, among whom 310 were selected by multistage random sampling. To measure these variables, Pecker, Goetz, and Perry, Nezami, Schwarz and Jeroslom Self-efficacy Scale, Amabile Internal Motivation Scale and Sevariide Imagination Questionnaire were used. The research design is correlation and Pearson correlation coefficient and multivariate regression and structural equation techniques were used to test the research hypotheses. Data analysis showed that while modifying the proposed model, positive emotions were positively correlated with intrinsic motivation and imagination, self-efficacy with imagination, and intrinsic motivation with imagination. Since the act of imagination is a skill, it is possible to foster positive emotions, self-efficacy, and intrinsic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive emotions
  • self-efficacy
  • imagination
  • intrinsic motivation