رابطه علیّ هیجان‌های مثبت و خودکارآمدی با تخیل از طریق انگیزش درونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

10.22098/jsp.2020.941

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علیّ هیجان­های مثبت و خودکارآمدی با تخیل از طریق انگیزش درونی است. دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر رامهرمز جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بودند که از بین آنها 310 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت پکران، گوئتز و پری، مقیاس خودکارآمدی نظامی شوآرتز و جروسلم، انگیزش درونی آمابیل و پرسشنامه  20 ماده‌ای تخیل ساخته سواری استفاده گردید. طرح تحقیق همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل داده­ها، نشان داد که ضمن اصلاح مدل پیشنهادی، هیجان­های مثبت با انگیزش درونی و تخیل، خودکارآمدی با تخیل و انگیزش درونی با تخیل رابطه علیّ مثبت داشتند. از آنجایی که عمل تخیل یک مهارت است، لذا برای ایجاد آن می­توان هیجان­های مثبت، خودکارآمدی و انگیزش درونی را تقویت و پرورش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of positive emotions and self-efficacy on imagination through intrinsic motivation

نویسندگان [English]

  • K Sevari 1
  • S Mombini 2
1 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Payame Noor University
2 M.A. in Educational Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between positive emotions and self-efficacy with imagination through intrinsic motivation. The population of the present study consisted of 310 high school female students in Ramhormoz city, among whom 310 were selected by multistage random sampling. To measure these variables, Pecker, Goetz, and Perry, Nezami, Schwarz and Jeroslom Self-efficacy Scale, Amabile Internal Motivation Scale and Sevariide Imagination Questionnaire were used. The research design is correlation and Pearson correlation coefficient and multivariate regression and structural equation techniques were used to test the research hypotheses. Data analysis showed that while modifying the proposed model, positive emotions were positively correlated with intrinsic motivation and imagination, self-efficacy with imagination, and intrinsic motivation with imagination. Since the act of imagination is a skill, it is possible to foster positive emotions, self-efficacy, and intrinsic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive emotions
  • self-efficacy
  • imagination
  • intrinsic motivation
ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان و رستم­اوغلی، زهرا. (1393). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(2)، 21-6.
افشاری، علی (1392). نقش عوامل فردی، گروهی و سازمانی با توجه به نقش عوامل میانجی؛ انگیزه درونی و خود اثربخشی در تبیین خلاقیت کارکنان. پایان نامه دکتری دانشگاه شهید چمران.
تقی پور، بهزاد؛ غلامی، فائزه؛ رنجبر، محمدجواد؛ رستم اوغلی، زهرا و برزگران، رقیه (1398). نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر ورزشکار. روانشناسی مدرسه، (3)، 39-53.
رجبی، غلامرضا (1393). مقیاس های روان شناختی و خانواده. تهران: انتشارات آوای نور.
سواری، کریم (1395). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه  تخیل. تحقیق چاپ نشده.
حجازی، الهه؛ صالح نجفی، مهسا و امانی، جواد (1393). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روان شناختی و رضایت از زندگی. مجلهروان شناسیمعاصر،2(9)، 77- 88.
طهماسیان، کارینه و اناری، آسیه (1388). رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 1(1)، 136-117.
عبداللهی، باقر و نوه ابراهیم، علی (1385). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر ویرایش.
عبدلله‌پور، محمد آزاد؛ درتاج، فریبرز و احدی، حسن (1393). ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت در دانشجویان ایرانی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 4 (8) 161-186.
کاظمی‌زاده، هاجر و نوری قاسم‌آبادی، ربابه (1394). بررسی رابطه عاطفه مثبت، عاطفه منفی و انگیزش درونی با خلاقیت، فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(1)، 63-49.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1392). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان برسازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(4)، 176-154.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره. (1392). مقایسه­ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(2)، 91-78.
Abdollahi, B. & Abraham's, g, A. (2006). Empowering golden key personnel in tehran human resources management: Publication edited. (Persian)
Abdollahpour,M.A., Derataj, F., & Ahadi, H. (2014). Assessment of the factor structure of progressive emotions questionnaire in iranian students. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 4 (8) 161-186. (Persian)
Abolghasemi, A. Barzegar, S., & Rostamoghli, Z. (2015). The effectiveness of self-regulation learning training on academic motivation and self-efficacy of students with mathematics disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(2),6-21. (Persian)
Afshari, A. (2013). The Role of individual, group and organizational factors considering the role of intermediate factors - intrinsic motivation and self-efficacy in explaining employee creativity. Doctoral dissertation of Shahid Chamran University. (Persian)
Amabile, T. M & Hennessey, B.A. (2010). Creativity. Harvard University: UK.
Amabile, T. M. (1996). Creativity in context, Boulder, CO: West View Press Inc. (1998), How to Kill Creativity, Harvard Business Review, 76 (5), 77–80.
Annett, J. (1996). On knowing how to do things: A theory of motor imagery. Cognitive Tomonaga. Kenta.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
Beauchamp, M.R, Bray,. S.R, & Albinson. J.G. (2002). Pre competition imagery, self- efficacy and performance in collegiate golfers. Journal of Sports Sciences, 20, 697-705.
Beaney, M. (2005). Imagination and creativity. Milton Keynes. United Kingdom: Open University.
Buss, D. M. (2001). Cognitive biases and emotional wisdom in the evolution of conflict between the sexes. Current Directions in Psychological Science, 10, 219-223.
Byrne, R. M. J. (2007). Précis of the rational imagination: How people create alternatives to reality. Behavioral and Brain Sciences, 30(5/6), 439-480.
Cacioppo, J.T., Priester., J.R., and Berntson., G.G.. (1993). Rudimentary determinants of attitudes II: Arm flexion and extension have differential effects on attitudes.  Journal of Personality and Social Psychology, 65 (1), 5‐17.
Carver, C. S., & Scheier, M.F. (1990). Origins and functions of positive and negative affect: A control‐process view. Psychological Review, 97 (1), 19‐35.
Chao-yun L. (2013). The predictive model of imagination stimulation,46(2), 50-70.
Cumming,. J, Nordin,. S.M,. Horton,. R, & Reynolds,.S. (2006). Examining the direction of imagery and self-talk on dart-throwing performance and selfefficacy. The Sport Psychologist, 20, 257-274.
Davidson, R. J. (1993). The neuropsychology of emotion and affective style. In: Lewis M, Haviland JM, editors. Handbook of emotion. Guilford Press; New York: pp. 143–154.
Eyni, S. (2020). The effectiveness of mentalization based therapy on improving object relations of people with borderline personality disorder. Journal of Research in Psychopathology,1(1), 30-43.
Fettes, M. (2010). The TIEs that bind: How imagination grasps the world. InK.Egan & K.Madej (Eds.), Engaging imagination and developing creativity in education, 2-16. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
Finke, R. A. (1996). Imagery, creativity, and emergent structure. Consciousness and Cognition, 5(3), 381-393.
Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. AmericanPsychologist, 55(6), 647.
Fredrickson, B,L. & Christine, B. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought‐action repertoires.  Cognition & Emotion, 19 (3), 313‐332.
Fredrickson,B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden‐ and‐build theory of positive emotions. American Psychologist, 56 (3), 218‐ 226.
Hashemi, Z. (2020). Effectiveness of metacognitive therapy in patient with depression: 2 years follow up. Journal of Research in Psychopathology,1(1), 20-28.
Hejazi, E, Saleh., N,M., and Amani, J. (2014). The mediating role of internal motivation in the relationship between basic psychological needs and life satisfaction. Journal of Contemporary Psychology, 2 (9), 77-88.
Hennessey, B. A. (2004). The social psychology of creativity: The beginnings of a multi-cultural perspective. In S. Lau (Ed.), Creativity: When east meets west (pp. 201-226). Hong Kong: World Scientific Publishing.
Hsu, Y., Liang, C., & Chang, C.C. (2014). The mediating effects of generative cognition on imagination stimulation. Innovations in Education and Teaching International, 51(5), 544-555.
Hsu,Y. (2015). The comparison of mediating models for stimulating imagination with psychological and environmental factors. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research,12, (3)13-27.
Hsu,Y. (2012). Psychological and environmental predictors of student imagination: The mediating role of generative cognition. Research in Arts Education, 45(1),41-56.
Isfahani, S. S., Bahrami, S., & Torki, S. (2013). Job characteristic perception and intrinsic motivation in medical record department staff. Medical Archives, 67, 51-55.
James,. L, Andrew,. & L, Helen,. L. (2002). Self-efficacy and psychological skills during the amputee soccer world cup. The Online Journal of Sport Psychology,4,2.
Jones,. MV,. Mace,. RD,. Bray,. SR, MacRae,. AW,. & Stockbridge,. C. (2002). The impact of motivational imagery on the emotional state and self-efficacy levels of novice climbers. Journal of Sport Behavior, 25, 57-73.
Kahneman, D. (1999). Objective happiness. In D. Kahneman, E. Diener & N. Schwarz (eds.): Well-being: Foundations of hedonic psychology, (pp. 3-27) New York: Russell Sage Foundation Press.
Kazemizadeh, H & Nouri,. Q, R. (2015). Investigating the relationship between positive affect, negative affect and intrinsic motivation with creativity. Journal of Initiative and Creativity in the Humanities, 5 (1), 49-63.
Ketelaar, T. (2004). Ancestral emotions, current decisions: Using evolutionary game theory to explore the role of emotions in decision-making. In C. Crawford & C. Salmon (eds). Evolutionary Psychology, Public Policy and Personal Decisions, (pp. 145-168). Mahwah, NJ: Erlbaum
Lawrence,. J.N. (1995). Dual coding as a possible explanation for the effects of multimedia on learning. school of psychology and graphics, visualization, and usability laboratory georgia institute of technology Atlanta, 30170- 30332.
Liang, C., Hsu, Y., & Chang, C. C. (2013). Intrinsic motivation as a mediator on imaginative capability development. Thinking Skills and Creativity, 8(1), 109-119.
Liang, C. (2013). What Stimulates Web Design Students' Imagination? The mediator effect of inspiration through action. Journal of Educational Media & Library Sciences.50, (3),425-444.
Mammasis,. G, & Doganis,. G. (2004). The effects of a mental training program on juniors pre-competitive anxiety, self-confidence, and tennis performance. Journal of Applied Sport Psychology,16, 118- 137.
Moneta, G. B. (2004). The flow model of intrinsic motivation in Chinese: Cultural and personal moderators. Journal of Happiness Studies, 5, 181-217.
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., & Ahadi, B. (2013). A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 154-176. (Persian)
Narimani, M., Basharpoor, S., & Ahmadi, S. (2020). Predicting the tendency towards high-risk behaviors based on moral disengagement with the role of the mediator difficulties in emotion regulation (Structural Equation Modeling). Journal of Research in Psychopathology,1(2),56-81.
Narimani, M., Taghizadeh Hir, S., Sadeghi, G., & Basharpoor, S. (2020). Effectiveness of visual perception training in the improvement of the working memory of students with attention-dficit hyperactivity disorder. Journal of Research in Psychopathology, 1(1),456-466.
Narimani, M., Vahidi, Z. (2014). A comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem in students with and without learning disability. Journal of Learning Disabilities, 3(2),78-91. (Persian)
Nezami, E., Schwarzer, R. & Jeroaslem (1996). Persian adaptation (farsi) of the general self-efficacy scale retrieved from http://userpage.Fu-brlin.del/ health / Persian. htm.
Passmore, J. (1985). Recent philosophers: A supplement to a hundred years of philosophy. NY: Duckworth.
Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R. P. (2005). Achievement emotions questionnaire (AEQ). User’s manual. Munich, Germany: Department of Psychology, University of Munich.
Rajabi, G. (2014). Psychological and Family Scales. Tehran: Avai Noor Publications.
Sevari, K. (2016). Creating and validating the imagination questionnaire. Unpublished research.
Shearer,. D.A,. Thomson,. R, Mellalieu,. S.D, & Shearer,. CR. (2007). The relationship between imagery type and collective efficacy in elite and non elite athletes. Journal of Sports Sciences & Medicine, 6, 180- 187.
Shin, U. (1994). The role of imagination in integrative knowledge: A Polanyian view. Tradition and Discovery: The Polanyi Society Periodical, 21(2), 16-28.
Taghipour,B, Gholami, F., Ranjbar, M.J, Rostam Ogli., Z and Barzegaran, R. (2019). The role of positive and negative emotions in predicting the psychological well-being of athletic male students, 8 (3), 39-53. (Persian)
Tahmassian, K and Pomegranate, A. (2009). The relationship between dimensions of self-efficacy and depression in adolescents, Journal of Applied Psychology, 1 (1), 136-117.
Taylor,. JA, & Shaw,. D.F. (2002). The effects of outcome imagery on golf-putting performance. Journal of Sports Sciences, 20, 607-613.
Watson,. D, Wiese,. D, Vaidya,. J, & Tellegen, A. (1999). The two general activation systems of affect: Structural findings, evolutionary considerations, and psychobiological evidence. Journal of Personality and Social Psychology,76,820–838.
Woolffolk, A. E. (1993). Educational Psychology. (5th Ed.). Boston, MA: Allyyn & Baco.
Vygotsky, LS. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 42(1), 7-97.