بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان

3 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه کردستان

10.22098/jsp.2020.943

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روان­شناختی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد. تحقیق حاضر یک پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرند بودند (۴۸۰N=) که از بین آنها تعداد ۲۱۵ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه­های عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهوفن) و بهزیستی روان­شناختی (ریف) بود. تحلیل داده­ها با استفاده از روش همبستگی ساده و رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که که بین متغیر عملکرد خانواده با بهزیستی روان­شناختی رابطه مثبت و معنادار  و بین متغیر تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05>P). نتایج بیانگر این بود که متغیر عملکرد خانواده و متغیر تنظیم شناختی هیجان می­توانند بهزیستی روان­شناختی را در دانش­آموزان دختر به طور مثبت و معناداری پیش­بینی کنند. در نتیجه می‌توان گفت با افزایش عملکرد خانواده و  تنظیم شناختی هیجان در دانش­آموزان دختر، بهزیستی روان­شناختی آنان نیز افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the relationship between family functioning and cognitive emotion regulation with students' psychological well-being

نویسندگان [English]

  • A Gharadaghi 1
  • M Zemestani 2
  • Z Valiei 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Tabriz
2 Associate Professor, Department of Psychology, University of Kurdistan
3 M.A. in School Counseling, University of Kurdistan
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between family function and cognitive regulation of emotion with psychological well-being in high school students in Marand City. The population of the study were all high school female students (N=480) from whom 215 students were randomly selected and participated in the study. The questionnaires used to collect the data included family function questionnaire (Epstein, Baldwin, and Bishop), cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefsky, Craij, and Spinhophen) and psychological well-being (Reif). The present study was a correlational study and the data analysis was performed using simple correlation and regression. The correlation results showed that there was a positive and significant relationship between the family function variable and psychological well-being and a positive and significant relationship between the variable of cognitive emotion regulation and psychological well-being (p ˂ .05). The regression coefficient results also indicated that the family function variable and the cognitive adjustment variable can provide psychological well-being in female students with positive and meaningful prediction. Therefore, it can be said that with increasing family function and also with increasing cognitive emotion regulation in female students, their psychological well-being also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family function
  • cognitive emotion regulation
  • psychological well-being
  • female students