مقایسه نقص توجه/ بیش فعالی، وندالیسم و اختلال خواب دانش‌آموزان استفاده کننده از اسکرین‌تایم در اتاق با دانش آموزان استفاده کننده در بیرون از اتاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2020.945

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسة میزان نقص توجه/ بیش فعالی، وندالیسم و اختلال خواب دانش‌آموزان استفاده کننده از اسکرین‌تایم در اتاقشان با دانش‌آموزان استفاده کننده از آن در بیرون از اتاقشان بود. روش انجام پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعة آماری این پژوهش دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اردبیل در سال 95-1396 بودند که از میان آنها به طور در دسترس 60 مادر (30 نفر از آنهایی که فرزندانشان از اسکرین تایم در اتاقشان استفاده می‌کردند و 30 نفر از مادرانی که فرزندانشان در بیرون از اتاقشان از اسکرین تایم استفاده می‌کردند) به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسش‌نامة مشکلات رفتاری کودکان کانرز فرم والدین، پرسش‌نامة استاندارد محقق ساخته عوامل مؤثر بر تخریب‌گرایی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین میزان وندالیسم، رفتارتخریب‌گرایی و اختلال خواب بین دو گروه استفاده کننده از اسکرین‌تایم در داخل اتاق شخصی و بیرون از اتاق تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). بدین صورت که میزان وندالیسم، رفتار تخریب‌گرایی و اختلال خواب در دانش‌آموزان استفاده کننده از اسکرین‌تایم در داخل اتاقشان نسبت به دانش‌آموزانی که از اسکرین تایم در بیرون از اتاق استفاده می‌کنند بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing hyperactivity/attention deficit, vandalism, and sleep disorder among students using screen time in the room with students outside the room

نویسندگان [English]

  • A Moradian 1
  • H Ghamariqivi 2
  • P Honarmand 3
  • A Atadokht 4
  • S Taghizadeh 5
1 M.A. in Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili
3 M.A. in Rehabilitation Counseling, University of Mohaghegh Ardabili University
4 Associate Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
5 M.A. in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the attention deficit/hyperactivity disorder, vandalism, and sleep disorder of students using screen time in their room with students using it outside of their room. The method of this study was causal-comparative. The population of this study included elementary students of Ardabil City during the academic year of 2016-2017 with 60 accessible mothers (30 of whom had children having screens in their rooms and 30 others having the screens outside their room). Thet were randomly selected and filled the Conner Children's Behavioral Problem Questionnaire for Parents Form, a researcher-made questionnaire, developed by the factors affecting destructiveness  and  Pittersburgh  sleep quality questionnaire. For data analysis, multivariate analysis of variance was used. The results showed that there was a significant difference between the level of vandalism, behavioral degradation, and sleep disorder between the two groups of screen-time users inside and outside their rooms (p < .05). The extent of vandalism, degrading behavior, and sleep disorder in students using screen time in their room was higher than that of those using screen time outside the room.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperactivity/attention deficit
  • vendalism
  • sleep disorder
  • screen time