نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و سرشت و منش در پیش‌بینی سایکوپاتی در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال سلوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2020.946

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم‌های مغزی‌رفتاری و سرشت و منش در پیش‌بینی سایکوپاتی در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال سلوک بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 97 دانش‌آموز دبیرستانی دارای نشانه اختلال سلوک بود که از بین 640 دانش آموز که در سال تحصیلی 95- 96 در شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند، انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اختلال سلوک شهریوری و همکاران، سایکوپاتی لینام و همکاران، سیستم‌های مغزی رفتاری کارور و وایت و سرشت و منش کلونینجر و شوارکیک استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که سایکوپاتی با نوجویی و سیستم فعال‌ساز رفتاری رابطة مثبت و با آسیب‌پرهیزی، خودراهبری، همکاری و سیستم بازداری رفتاری رابطه منفی دارد (01/0>P). نتایج نشان داد که نوجویی از سرشت و سائق از ابعاد سیستم فعال‌ساز رفتاری می‌توانند سایکوپاتی را در دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک پیش‌بینی نمایند. به نظر می‌رسد در دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک هرچه سیستم فعال‌سازی فعال‌تر باشد و این افراد به دنبال نوجویی و ریسک بیشتر باشند سایکوپاتی بالاتری از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of brain/behavioral systems and temperament and character in predicting psychopathy in students with symptoms of conduct disorder

نویسندگان [English]

  • N Mikaeili 1
  • M Narimani 2
  • J Drodi 3
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Distinguished Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M.A. in Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of brain/behavioral systems and temperament and character in predicting psychopathy in students with conduct disorder. This study was correlational and the sample consisted of 600 high school students during the 2016-2017 academic year who were enrolled in high schools in Ardabil and were selected through cluster random sampling. Then, among these participants, 105 students who had a cut-off point on the conduct disorder scale of more than 70 were selected. Finally, the data of 97 participants who had completely answered the questionnaires were entered into SPSS, Ver. 21. To collect data, questionnaires of Conduct Disorder Questionnaire developed by Shahrivari et al., Psychopathy of Lynam et al., Brain/Behavioral Systems Inventory of White and Carver, and the Temperament and Character Inventory of Cloninger were used. The collected data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis. The results showed that the psychopathy has positive correlation with components of novelty seeking and BAS (p < .01) but it has negative correlation with components of harm avoidance, self-directiveness, cooperativeness and BIS (p < .01). The results of regression showed that novelty seeking, temperament, and BAS can predict the psychopathy in students with conduct disorder. It seems that in students with conduct disorder symptoms, the more active the activation system is, the more those cases are looking for innovation and risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperament
  • character
  • behavioral/Brain systems
  • psychopathy
  • conduct disorder