دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1397، صفحه 1-233 
5. تأثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

صفحه 83-101

عظیم امیدوار؛ امیر دانا؛ امیر حمزه سبزی؛ محمد پورپناهی کل تپه