دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1398، صفحه 1-201 
5. بررسی اثربخشی هوش شخصی و هوش موفق بر اعتماد به نفس دانش-آموزان تیز هوش

صفحه 73-88

حسین دولتی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ گودرز صادقی هشجین