دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1399 
1. مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر استرس تحصیلی

صفحه 8-18

مهدی آقاپور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ علی اصغر اصغر‌نژاد فرید


5. پیش‌بینی خودناتوان‌سازی تحصیلی براساس تاب‌آوری و سبک های هویتی

صفحه 68-82

جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ نسرین السادات رسولی طاهر