دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-268 
14. اثربخشی آموزش به روش سؤالات هدفمند بر عملکرد ریاضی و تفکر

صفحه 240-252

سید سعید واعظ فر؛ محمد علی محمدی فر؛ محمود نجفی