دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1391 
1. ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان

صفحه 6-26

سیف الله آقاجانی؛ فرهاد خرمایی؛ سعید رجبی؛ زهرا رستم اوغلی خیاوی