دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1391 
6. مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی

صفحه 104-113

نیلوفر میکاییلی؛ فریدون پاکپور؛ مسعود گنجی