دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391 
2. رابطه ی مؤلفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

صفحه 23-38

جلیل باباپور خیرالدین؛ حمید پورشریفی؛ تورج هاشمی؛ عزت اله احمدی