دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1392 
2. تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی

صفحه 23-37

پونه باطنی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ محمود هرمزی


7. مقایسه ی اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه ی نقشه های مفهومی بر درک مطلب

صفحه 125-143

علی سعیدی؛ علی اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام


8. پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت های زندگی در دانش آموزان

صفحه 144-163

محمود نجفی؛ ایمان ا... بیگدلی؛ غلامرضا دهشیری؛ اسحق رحیمیان بوگر


9. مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

صفحه 164-180

محمد نریمانی؛ مجتبی عینی؛ حمیدرضا دهقان؛ حانیه غلامزاده؛ مجید صفارینی