دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1396، صفحه 1-212 
6. اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دانش‌آموزان تکانشور

صفحه 120-139

اسماعیل صدری دمیرچی؛ سجاد بشرپور؛ شکوفه رمضانی؛ غفار کریمیانپور