نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشفتگی روانشناختی اعتیاد به فضای مجازی در دانش‌آموزان : نقش پیش بین ازخودبیگانگی تحصیلی و آشفتگی-روانشناختی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • آموزش آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 6-17]
 • آموزش ‌و پرورش‌ مدل‌یابی عوامل موثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل(پژوهش آمیخته) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-29]
 • آموزه های روان شناختی نهج البلاغه اثربخشی آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-96]

ا

 • احساس کارآمدی اثربخشی نظارت و راهنمایی (سوپرویژن)آموزشی مدیران بر احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اختلال نافرمانی مقابله ای اثر بخشی آموزش گروهی اصلاح سبک فرزند‌پروری به مادران بر نشانه‌های نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی اثربخشی والدگری ذهن‌آگاهانه بر اضطراب کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • ارتباط‌گرایی طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه‌ای در بستر شبکۀ اجتماعی مجازی مدارس [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 131-146]
 • ازخودبیگانگی تحصیلی اعتیاد به فضای مجازی در دانش‌آموزان : نقش پیش بین ازخودبیگانگی تحصیلی و آشفتگی-روانشناختی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اشتیاق تحصیلی بررسی نقش درگیری(مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری رضایت و اشتیاق تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • اشتیاق تحصیلی تاثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش ‏آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 167-186]
 • اشتیاق شغلی اثربخشی نظارت و راهنمایی (سوپرویژن)آموزشی مدیران بر احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اضطراب اثربخشی والدگری ذهن‌آگاهانه بر اضطراب کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اضطراب اجتماعی بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بهوشیاری بر نشانه‌های اضطراب اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 18-32]
 • اضطراب مدرسه اثربخشی بازی‌های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 30-48]
 • اعتیاد به اینترنت مدلیابی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی با میانجی‌گری ناگویی خلقی در دانش آموزان [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اعتیاد به فضای مجازی اعتیاد به فضای مجازی در دانش‌آموزان : نقش پیش بین ازخودبیگانگی تحصیلی و آشفتگی-روانشناختی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • اعتباریابی طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه‌ای در بستر شبکۀ اجتماعی مجازی مدارس [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 131-146]
 • انگیزش مشارکت ورزشی تاثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش ‏آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 167-186]
 • اهمال‌کاری تحصیلی بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 49-64]

ب

 • بازسازی شناختی مقایسه سه روش محروم‌سازی، بازسازی شناختی، گسلش‌شناختی بر خودکنترلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 108-119]
 • بازیگوشی روان‎شناختی الگوی ساختاری پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی، بازیگوشی روان‎شناختی و جهت‌گیری زندگی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‌گری هوش زیباشناسی در دانش‌آموزان نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]
 • بازی‌های گروهی اثربخشی بازی‌های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 30-48]
 • بسته نظارت و راهنمایی آموزش مدیران اثربخشی نظارت و راهنمایی (سوپرویژن)آموزشی مدیران بر احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • بهزیستی روان‌شناختی اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و تحمل پریشانی معلمان زن ابتدایی شهر سبزوار [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 134-147]
 • بورس اوراق بهادار نقش سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران (معلم) در بورس [دوره 10، شماره 2، 1400]

پ

 • پایستگی تحصیلی بررسی نقش درگیری(مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری رضایت و اشتیاق تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • پیامدهای مدیریت استعداد مدل‌یابی عوامل موثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل(پژوهش آمیخته) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-29]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی نقش واسطه‌ای تعاملات ارتباطی در رابطۀ بین سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 80-65]

ت

 • تاب‌آوری نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختردر مدارس متوسطه دوم شهراردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 86-103]
 • تاب‌آوری بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بهوشیاری بر نشانه‌های اضطراب اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 18-32]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و تحمل پریشانی معلمان زن ابتدایی شهر سبزوار [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 134-147]
 • تحمل پریشانی اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و تحمل پریشانی معلمان زن ابتدایی شهر سبزوار [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 134-147]
 • ترتیب تولد بررسی نقش واسطه‌ای تعاملات ارتباطی در رابطۀ بین سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 80-65]
 • ترس از شکست بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 49-64]
 • تعاملات ارتباطی بررسی نقش واسطه‌ای تعاملات ارتباطی در رابطۀ بین سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 80-65]
 • تعهد اجتماعی نقش همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 148-157]
 • تفسیرگرایی نقش همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 148-157]
 • تنظیم هیجان نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختردر مدارس متوسطه دوم شهراردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 86-103]
 • تنظیم هیجان بررسی نقش سبک های فرزند پروری در پیش بینی ناگویی هیجانی وراهبردهای تنظیم هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 70-85]
 • تنظیم هیجان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان دانش آموزان نوجوان [دوره 10، شماره 2، 1400]

ج

 • جهت‌گیری زندگی الگوی ساختاری پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی، بازیگوشی روان‎شناختی و جهت‌گیری زندگی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‌گری هوش زیباشناسی در دانش‌آموزان نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]

چ

 • چاقی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان دانش آموزان نوجوان [دوره 10، شماره 2، 1400]

ح

 • حمایت اجتماعی مدلیابی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی با میانجی‌گری ناگویی خلقی در دانش آموزان [دوره 10، شماره 2، 1400]

خ

 • خلاقیت هیجانی آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 6-17]
 • خود‌آگاهی‌ شناختی پیش‌بینی نگرش مثبت به بزهکاری بر اساس خود دلسوزی، هوش معنوی و خود‌ آگاهی شناختی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • خودپنداره تحصیلی تاثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش ‏آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 167-186]
 • خودپنداره‌‌‌ی تحصیلی اثربخشی بازی‌های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 30-48]
 • خودپندارۀ تحصیلی بررسی و مقایسه اثربخشی تمرین شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر خودتنظیمی وخودپنداره تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • خودتنظیمی بررسی و مقایسه اثربخشی تمرین شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر خودتنظیمی وخودپنداره تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • خود ‌دلسوزی پیش‌بینی نگرش مثبت به بزهکاری بر اساس خود دلسوزی، هوش معنوی و خود‌ آگاهی شناختی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • خوددلسوزی شناختی اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و تحمل پریشانی معلمان زن ابتدایی شهر سبزوار [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 134-147]
 • خودکارآمدی نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختردر مدارس متوسطه دوم شهراردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 86-103]
 • خودکنترلی مقایسه سه روش محروم‌سازی، بازسازی شناختی، گسلش‌شناختی بر خودکنترلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 108-119]
 • خودناتوان سازی نقش کمال گرایی منفی، دشواری تنظیم هیجانی و خودناتوان سازی در پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه دوره دوم [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • خودناتوان‌سازی الگوی ساختاری پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی، بازیگوشی روان‎شناختی و جهت‌گیری زندگی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‌گری هوش زیباشناسی در دانش‌آموزان نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]

د

 • دانش آموز نقش کمال گرایی منفی، دشواری تنظیم هیجانی و خودناتوان سازی در پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه دوره دوم [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • دانش‌آموز آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 6-17]
 • دانش آموزان ابتدایی بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت‌های هوش عملی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 97-107]
 • دانش‌آموزان اوتیسم تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه‏ی نقاشی‌درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • دانش‌آموزان پیش‌دبستان روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر با اختلال نقص‌توجه-بیش-فعالی/تکانشگری [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 120-133]
 • دانش‌آموز تیزهوش بررسی نیاز به شناخت و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش‌آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 187-206]
 • درگیری والدین بررسی نقش درگیری(مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری رضایت و اشتیاق تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • دشواری تنظیم هیجان بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 49-64]
 • دشواری تنظیم هیجانی نقش کمال گرایی منفی، دشواری تنظیم هیجانی و خودناتوان سازی در پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه دوره دوم [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • دلزدگی تحصیلی نقش کمال گرایی منفی، دشواری تنظیم هیجانی و خودناتوان سازی در پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه دوره دوم [دوره 10، شماره 2، 1400]

ذ

 • ذهن‏آگاهی‌ تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه‏ی نقاشی‌درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 2، 1400]

ر

 • رضایت از زندگی اثربخشی آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-96]
 • رضایت تحصیلی بررسی نقش درگیری(مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری رضایت و اشتیاق تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • رفتار نقش سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران (معلم) در بورس [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • روایی تشخیصی روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر با اختلال نقص‌توجه-بیش-فعالی/تکانشگری [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 120-133]
 • روان درمانی بدنی بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت‌های هوش عملی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 97-107]

س

 • سبک فرزند پروری اثر بخشی آموزش گروهی اصلاح سبک فرزند‌پروری به مادران بر نشانه‌های نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • سبک های فرزندپروری بررسی نقش سبک های فرزند پروری در پیش بینی ناگویی هیجانی وراهبردهای تنظیم هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 70-85]
 • سرزندگی‎تحصیلی الگوی ساختاری پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی، بازیگوشی روان‎شناختی و جهت‌گیری زندگی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‌گری هوش زیباشناسی در دانش‌آموزان نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]
 • سرمایه گذاران نقش سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران (معلم) در بورس [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • سلامت روانی اثربخشی آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-96]
 • سن بررسی نقش واسطه‌ای تعاملات ارتباطی در رابطۀ بین سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 80-65]
 • سوگیری شناختی نقش سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران (معلم) در بورس [دوره 10، شماره 2، 1400]

ش

 • شایسته‌گرایی مدل‌یابی عوامل موثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل(پژوهش آمیخته) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-29]
 • شبکه اجتماعی طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه‌ای در بستر شبکۀ اجتماعی مجازی مدارس [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 131-146]
 • شبیه‌سازی آموزشی تأثیر شبیه‌سازی‌های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف‌گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 104-130]
 • شبیه‌سازی‌های ذهنی بررسی و مقایسه اثربخشی تمرین شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر خودتنظیمی وخودپنداره تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان دانش آموزان نوجوان [دوره 10، شماره 2، 1400]

ع

 • عملکرد یادگیری تأثیر شبیه‌سازی‌های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف‌گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 104-130]
 • عملکرد بالا تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه‏ی نقاشی‌درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 2، 1400]

ف

 • فرآیندی بررسی و مقایسه اثربخشی تمرین شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر خودتنظیمی وخودپنداره تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • فرآورده‌ای بررسی و مقایسه اثربخشی تمرین شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر خودتنظیمی وخودپنداره تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • فرسودگی تحصیلی نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختردر مدارس متوسطه دوم شهراردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 86-103]

ک

 • کارآمدی جمعی اثربخشی نظارت و راهنمایی (سوپرویژن)آموزشی مدیران بر احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • کارکردهای اجرایی مغز اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با تعامل شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجان دانش آموزان نوجوان [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • کمال گرایی منفی نقش کمال گرایی منفی، دشواری تنظیم هیجانی و خودناتوان سازی در پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه دوره دوم [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • کمال‌گرایی منفی بررسی نقش واسطه‌ای ترس از شکست و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین کمال‌گرایی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 49-64]

گ

 • گسلش‌شناختی مقایسه سه روش محروم‌سازی، بازسازی شناختی، گسلش‌شناختی بر خودکنترلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 108-119]

م

 • محروم‌سازی مقایسه سه روش محروم‌سازی، بازسازی شناختی، گسلش‌شناختی بر خودکنترلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 108-119]
 • مداخله مبتنی بر بهوشیاری بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر بهوشیاری بر نشانه‌های اضطراب اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 18-32]
 • مدیریت استعداد مدل‌یابی عوامل موثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل(پژوهش آمیخته) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-29]
 • مدرسه شبکه‌ای طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه‌ای در بستر شبکۀ اجتماعی مجازی مدارس [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 131-146]
 • مشغولیتِ تحصیلی آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 6-17]
 • معلمان نقش همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 148-157]
 • معلم مدارس ابتدایی اثربخشی نظارت و راهنمایی (سوپرویژن)آموزشی مدیران بر احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • مقطع ابتدایی اثر بخشی آموزش گروهی اصلاح سبک فرزند‌پروری به مادران بر نشانه‌های نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • مهارت‌های اجتماعی تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه‏ی نقاشی‌درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 2، 1400]

ن

 • نیاز به شناخت بررسی نیاز به شناخت و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش‌آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 187-206]
 • ناگویی خلقی مدلیابی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی با میانجی‌گری ناگویی خلقی در دانش آموزان [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • ناگویی هیجانی بررسی نقش سبک های فرزند پروری در پیش بینی ناگویی هیجانی وراهبردهای تنظیم هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 70-85]
 • نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر با اختلال نقص‌توجه-بیش-فعالی/تکانشگری [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 120-133]
 • نقاشی‌درمانی تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه‏ی نقاشی‌درمانی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • نقص‌توجه-بیش‌فعالی/تکانشگری روایی تشخیصی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان شهرستان اسلامشهر با اختلال نقص‌توجه-بیش-فعالی/تکانشگری [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 120-133]
 • نگرش مثبت به بزهکاری پیش‌بینی نگرش مثبت به بزهکاری بر اساس خود دلسوزی، هوش معنوی و خود‌ آگاهی شناختی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • نوجوان اثربخشی آموزش حکمت ها و آموزه های روان شناختی نهج البلاغه بر رضایت از زندگی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-96]

و

 • والدگری ذهن‌آگاهانه اثربخشی والدگری ذهن‌آگاهانه بر اضطراب کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 2، 1400]
 • ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی بررسی نیاز به شناخت و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش‌آموزان مدارس دولتی و تیزهوشان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 187-206]

ه

 • هدف‌گرایی تحصیلی تأثیر شبیه‌سازی‌های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف‌گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 104-130]
 • همنوایی اجتماعی نقش همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 148-157]
 • هوش زیباشناسی الگوی ساختاری پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی، بازیگوشی روان‎شناختی و جهت‌گیری زندگی بر اساس خودناتوان‌سازی با میانجی‌گری هوش زیباشناسی در دانش‌آموزان نوجوانان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 33-48]
 • هوش عملی بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت‌های هوش عملی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 97-107]
 • هوش‌معنوی پیش‌بینی نگرش مثبت به بزهکاری بر اساس خود دلسوزی، هوش معنوی و خود‌ آگاهی شناختی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 2، 1400]