نویسنده = ������ ���������� ��������
رابطه‌ی محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 52-69

فاطمه تویسرکانی راوری؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور