نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 117-131

10.22098/jsp.2017.515

محمد علی محمدی فر؛ سکینه کاظمی‌؛ الهه زارعی مته کلایی