نویسنده = �������� ������������ ������
نقش باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش بینی پیشرفت ریاضی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 81-100

پژمان مددپور؛ محمد علی محمدی فر؛ علی محمد رضایی