نویسنده = ������������������� ������������
رابطه‌ی عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی: بررسی موردی دبیران زن شهر نقده

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 111-124

حسن قلاوندی؛ سیما علی‌زاده؛ معصومه علی‌زاده