نویسنده = ���������� ��������
بررسی پایایی و روایی سیاهه فرسودگی در مدرسه

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 111-119

10.22098/jsp.2022.1699

ساناز عینی؛ سولماز ارشادی فرد؛ بهمن زردی؛ زهره هاشمی


بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 115-129

10.22098/jsp.2017.541

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ یاسر حبیبی؛ بهمن زردی