نویسنده = ���������� ����������
بررسی پایایی و روایی سیاهه فرسودگی در مدرسه

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 111-119

10.22098/jsp.2022.1699

ساناز عینی؛ سولماز ارشادی فرد؛ بهمن زردی؛ زهره هاشمی


اعتیاد به فضای مجازی در دانش‌آموزان : نقش پیش بین ازخودبیگانگی تحصیلی و آشفتگی-روانشناختی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 85-102

10.22098/jsp.2021.1249

متینه عبادی؛ علیرضا روشنی خیاوی؛ سلیم کاظمی؛ ساناز عینی؛ رسول رضایی ملاجق