نویسنده = ������������ ������ ������
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 22-42

10.22098/jsp.2019.812

یوسف دهقانی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی؛ مهری سعیدی