نویسنده = �������� �������������� ��������
فراتحلیل پژوهشهای انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 93-107

d_1_1_91_3_1_6

مسعود گنجی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا