نویسنده = ���������������������� ��������
مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانش ‬آموزان با و بدون نشانه ‬های وسواس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 99-114

10.22098/jsp.2017.540

سیده هایده کریمی یوسفی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی