نویسنده = �������� ������ ��������
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در افزایش انگیزش نسبت به تحصیل در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 176-199

10.22098/jsp.2020.871

فاطمه عطایی؛ عبدالجواد احمدی؛ علیرضا کیامنش؛ علی اکبر سیف


مقایسه ی اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه ی نقشه های مفهومی بر درک مطلب

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 125-143

d-2-3-92-7-7

علی سعیدی؛ علی اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام