نویسنده = ���������� �������� ��������
فراتحلیل اثربخشی آموزش خانواده جهت تغییر رفتار کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 30-42

10.22098/jsp.2022.1568

زهرا سپهری نسب؛ نادر حاجلو؛ زهره آهنگرقربانی؛ سعیده هدایت