نویسنده = ������������ ������������
اثربخشی بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-70

عطیه ذوالفقاریان؛ معصومه خسروی؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی


نقش راهبردهای فراشناختی خواندن و عادت های مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 22-36

jsp-3-1-93-3-2

زبیده پورطاهریان؛ معصومه خسروی؛ محمدعلی محمدی فر