نویسنده = ���������������������� ��������
مقایسه‌ی سیستم بازداری – فعال‌سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون تجربه تروماتیک

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 69-88

سمیه قدیری ذبیحی؛ عباس ابوالقاسمی؛ سیف الله آقاجانی


مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 139-155

محمد نریمانی؛ زرار محمدامینی؛ عادل زاهد؛ عباس ابوالقاسمی