نویسنده = ���������� ������������ ��������
مقایسه‌ی سیستم بازداری – فعال‌سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون تجربه تروماتیک

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 69-88

سمیه قدیری ذبیحی؛ عباس ابوالقاسمی؛ سیف الله آقاجانی