نویسنده = ���������������� ��������
ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 90-103

d_1_4_91_12_1_6

نیلوفر میکاییلی؛ غلامعلی افروز؛ لیلا قلیزاده