نویسنده = �������������������� ��������
مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 138-154

d-2-2-92-4-9

محمد نریمانی؛ اصغر پوراسمعلی؛ مرتضی عندلیب کورایم